Με κριτήριο  την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία, τα πτυχία και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά και με προσωπική συνέντευξη από την τριμελή επιτροπή επιλογής, θα συγκροτηθεί τελικά η Επιτροπή Αξιολόγησης της νέας φαρμακευτικής τεχνολογίας, σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Υγείας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την τελική απόφαση και ευθύνη, διατηρεί πάντα ο υπουργός Υγείας, ο οποίος θα διαλέξει τα στελέχη της Επιτροπής ΗΤΑ, από μία short list 18 υποψηφίων (3 υποψήφιοι για κάθε μία από τις ειδικότητες φαρμακογνωσίας που προβλέπονται στον ν. 4512/2018), που θα έχει καταρτίσει η επιτροπή επιλογής.

Σύμφωνα με την απόφαση, η νέα επιτροπή ΗΤΑ ονομάζεται Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και θα είναι 11μελής. Για την συγκρότησή της, το Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν εντός 10 ημερών, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Υγείας αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί υποβάλλει υποψηφιότητα σε 1-3 από τις ειδικότητες-τομείς που προβλέπονται (φαρμακολογία, κλινική φαρμακολογία, φαρμακοεπιδημιολογία, αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, φαρμακοοικονομία, κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων).

 Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν: 
α) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
β) είναι εμπρόθεσμη,
γ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο, 
δ) πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋποθέσεις, περί απαιτούμενων επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων, τα οποία εκλαμβάνονται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
ε) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στο άρθρο 252 του ν. 4512/2018 (Α' 5) ασυμβίβαστα. 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τα διαβιβάζει στην τριμελή Επιτροπή Επιλογής. 


Κριτήρια αξιολόγησης 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς της φαρμακολογίας, κλινικής φαρμακολογίας, φαρμακοεπιδημιολογίας, αξιολόγησης κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, φαρμακοοικονομίας και κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώων παθήσεων (registries). 

Ως τυπικό προσόν για την επιλογή των υποψηφίων ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. επιστημών υγείας ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών του εξωτερικού, αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

Για την αξιολόγηση της επιστημονικής εξειδίκευσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως 
α) η ιδιότητα μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
β) οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά για θέματα συναφή με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Συνεκτιμώνται επίσης η κατοχή πρόσθετου πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφή γνωστικά αντικείμενα προς το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη ιδίως η συμμετοχή του υποψηφίου στη διεξαγωγή κλινικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων, η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση μητρώων παθήσεων (registries) ή η επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς. 


Αξιολόγηση 

Εφόσον τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής κρίνουν ομόφωνα απαραίτητο, μπορούν, πριν την κατάρτιση του καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων, να καλέσουν σε προφορική συνέντευξη τους επικρατέστερους ή το σύνολο των υποψηφίων, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν τα στοιχεία της προσωπικότητας τους παρέχουν εχέγγυα επαρκούς ανταπόκρισης στις ανάγκες της θέσης. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου, για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων επιστημονικών ή επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων ή τη συνδρομή κωλυμάτων ή λόγων αποκλεισμού τους. 

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και βιογραφικών των υποψηφίων, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται πίνακας κατάταξης με τους 3 επικρατέστερους υποψήφιους από κάθε τομέα, δηλαδή συνολικά 18 επικρατέστερους υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη και τους λόγους απόρριψης αιτήσεων. Στο πρακτικό αιτιολογείται η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων. Το πρακτικό υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας. 

Σε περίπτωση που σε κάποιον από τους τομείς οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από 3 ή συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από  18, η Επιτροπή υποβάλλει πρακτικό με λιγότερους επικρατέστερους υποψήφιους.

Η τελική επιλογή γίνεται από τον υπουργό, βάσει του πρακτικού και κατ΄ αναλογία των ειδικοτήτων, με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Ολόκληρη η απόφαση, επισυνάπτεται εδώ.