Στην αποδοχή των πορισμάτων των ελεγκτικών εταιριών που είχαν διενεργήσει ελέγχους στις ιδιωτικές κλινικές το 2013 προχωρεί η κυβέρνηση, με τροπολογία που εισάγει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας για την "ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ 2015/1794 κ. ά. διατάξεις".

Η σχετική τροπολογία προβλέπει τον συμψηφισμό και τη ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με ενιαίο τρόπο οι υποβολές που έχουν εκκαθαριστεί από τον Οργανισμό.

Οι συμψηφισμοί αφορούν οφειλόμενα rebate και clawback από τους παρόχους, έναντι οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του.

Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα εκκαθάρισης και των συγκεκριμένων ετών, και μάλιστα τμηματικά, αντί της αρχικής πρόβλεψης για εφάπαξ εξόφληση.

Ταυτόχρονα, με την ίδια τροπολογία νομιμοποιούνται και οι προμήθειες των νοσοκομείων, μονάδων ΠΦΥ και ΥΠΕ ως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, καθώς η αντίστοιχη διάταξη έληξε στις 31.10.2017.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει ότι "οι οφειλές των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ που εκκαθαρίζονται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και προέρχονται από το μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) ή προκύπτουν από ελέγχους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, δύναται να συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΠΥ προς αυτούς. Οι οφειλές του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να καταβάλλονται και σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία καταβολής των οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας» .

Επίσης με άλλο άρθρο της τροπολογίας ορίζεται ότι "Η ισχύς των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α' 212) παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2018". 

Ειδικά σε ότι αφορά το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας, σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, σημειώνεται ότι αφορά:
- προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών και πανεπιστημιακών κλινικών, των νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης,
- την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ,
- την κάλυψη αναγκών του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας,
- προμήθειες υλικών - αγαθών και παροχή υπηρεσιών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των ΔΥΠΕ χωρίς την υπογραφή σύμβασης κλπ.

Ολόκληρη η τροπολογία επισυνάπτεται εδώ.