Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς έλαβε με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ειδικότερα σύμφωνα και  τη δημοσίευση στο ΦΕΚ την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης, η άδεια χορηγείται στη Β' Οφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», με μέγιστο χρόνο ισχύος τα τρία (3) έτη και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης  υπουργικής απόφασης. Επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Περικλής Μπραζιτίκος. 

Η ως άνω Μονάδα υποχρεούται: α) Να υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης σε ενδεχόμενη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της, όπως αλλαγή του επιστημονικά υπευθύνου και μεταβολής της στελέχωσης αυτής κ.ά. β) Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57 (παρ. 4) του ν. 3984/2011 υπουργικής απόφασης (περί καθορισμού των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί η Μονάδα, της διαδικασίας για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος) να καταθέσει εκ νέου φάκελο αδειοδότησης, εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα. γ) Να υποβάλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητά της στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Μετά και την προσθήκη της συγκεκριμένης μονάδας στη χώρα λειτουργουν συνολικά πλέον 8. Συγκεκριμένα οι υπόλοιπες 7 μονάδες βρίσκονται στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών, στην  Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Οφθαλμολογικό Τμήμα του Μητέρα, στην Β΄ Πανεπιστημιακή  του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», στη Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. "Αττικόν , στο  Οφθαλμολογικό Τμήμα της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» και στην Οφθαλμολογική Κλινική της κλινικής Υπαπαντή του Χριστού.