Σχεδόν στα μισά του Ιουνίου, το νοσοκομειακό clawback και rebate της περασμένης χρονιάς δεν έχει ακόμη "κλείσει", με την εκκρεμότητα των οφειλών για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 να παραμένει άγνωστο στις φαρμακευτικές.

Οι εταιρίες αδυνατούν να κλείσουν την χρονιά που πέρασε στις οικονομικές τους καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του μηνός και δεν μπορεί να υπολογιστεί ο φόρος που τους αναλογεί.

Το θέμα έθεσε ο ΣΦΕΕ στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, με σχετική επιστολή, κοινοποιούμενη στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό,  τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης-Διεύθυνση άμεσης Φορολογίας Τμήματα Α’-Β’.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Κώστας Παναγούλιας και ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Χειμώνας στην επιστολή τους επισημαίνουν το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στις εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ η σημαντική, πλέον, καθυστέρηση εκδόσεως των εγγράφων καταλογισμού του νοσοκομειακού claw back του 2ου εξαμήνου 2017, καθώς και του νοσοκομειακού rebate του έτους 2017. 

Ειδικότερα, η καθυστέρηση έκδοσης και κοινοποίησης των ανωτέρω εγγράφων, ενόψει και του ύψους της δαπάνης, καθιστά αδύνατη τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των φαρμακευτικών, καθώς και τον προσδιορισμό του φορολογητέου τους εισοδήματος. 

Το δε εναπομείναν διάστημα, ακόμα και αν αυτά εκδοθούν άμεσα, δεν επαρκεί για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων εργασιών με επιμέλεια, ώστε να απεικονισθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση κάθε εταιρείας και να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο αναλογούν φόρος. 

Για το λόγο αυτό, οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ ζητούν την παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών για την άμεση έκδοση των καταλογιστικών εγγράφων, καθώς και την παράταση της προθεσμίας για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2017. 

Στηρίζουν μάλιστα το αίτημά τους στην ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία:

1. «η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από: 
α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή 
β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας», (άρθρο 6 § 3 του Ν.4308/2014)

2. «Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων» (άρθρο 17 § 8 του Ν.4308/2014), και, 

3. «Η δήλωση [φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων] υποβάλλεται «μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα» του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους», (άρθρο 68 § 2 του Ν.4172/2013), δηλαδή φέτος μέχρι την 29.06.2018.