Μικτές αποδοχές πάνω από 2.100 ευρώ προβλέπονται για τους παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους στις ΤΟΜΥ, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, προκειμένου να κάνει ελκυστικότερη την προσέλευση των γιατρών για στελέχωση των νέων μονάδων ΠΦΥ.

Αναλυτικότερα για το ιατρικό προσωπικό -όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο- προβλέπεται ότι οι ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα του Επιμελητή Α΄, όπως καθορίζονται ρητά στα άρθρα 136 - 139 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄). 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν.4472/2017 και την σχετική εγκύκλιο ο βασικός μισθός του ΜΚ 1 του Επιμελητή Α ΕΣΥ είναι 1.713 ευρώ. Με το άρθρο 137 παρ. 1 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτείται ανά μισθολογικό κλιμάκιο (1 χρόνος στο ΜΚ 1 και δύο χρόνια στα υπόλοιπα ΜΚ). 

Επίσης, στη παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι : «…Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας…». 

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος απόκτησης της ειδικότητας της Παθολογίας είναι πέντε (5) έτη, της Γενικής Ιατρικής τέσσερα (4) έτη και της Παιδιατρικής τέσσερα (4) έτη (σχετ. ΠΔ 415/1994) οι ιατροί των ΤΟΜΥ κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά ειδικότητα ως εξής:  

  • Παθολόγοι: εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 4 (συμπληρωμένα 5 έτη προϋπηρεσίας λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 4 είναι 1.894 ευρώ. 
  • Γενικοί Ιατροί & Παιδίατροι : εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 3 (συμπληρωμένα 4 έτη προϋπηρεσίας, λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 3 είναι 1.833 ευρώ. 

Επιπλέον των προαναφερόμενων, στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015, υπολογίζεται ο αντίστοιχος χρόνος προϋπηρεσίας και τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια. 

Με το άρθρο 9 του Ν.4498/2017 αρμόδιο όργανο ορίζεται «…….για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους επικουρικούς ιατρούς και τους έμμισθους ειδικευομένους ο Διοικητής του οικείου νοσοκομείου ή ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της». 

Ο βασικός μισθός του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του Επιμελητή Α ΕΣΥ διαμορφώνεται με πρόσθεση στο βασικό μισθό του αμέσως προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου του ποσού των 60 ευρώ [=67 ευρώ(ΜΚ Συντονιστή Διευθυντή) * 90%]. 
Επίσης, τα επιδόματα που παρέχονται, πέραν του βασικού μισθού, είναι: 
i) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (295 ευρώ),
ii) η οικογενειακή παροχή (σχετ. το άρθρο 15 του ν.4354/2015) και
iii) το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα 75 ευρώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα 45 ευρώ). 
Τα επιδόματα καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο καθιέρωσης τους.