Ένας μήνας έμεινε για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ώστε να μπορούν να απευθύνονται στους συμβεβλημένους με τον οργανισμό γιατρούς, προκειμένου να εξυπηρετούνται για τις παθήσεις τους.

Από τα μέσα Ιουλίου και στο εξής, θα είναι υποχρεωμένοι να αναζητούν τις υπηρεσίες που χρειάζονται μέσω οικογενειακού γιατρού, δηλαδή παθολόγου, γενικού γιατρού ή παιδιάτρου. Μάλιστα, την επιλογή του γιατρού τους, θα πρέπει να την κάνουν άμεσα, μέσω της υποχρεωτικής εγγραφής τους στο σύστημα, τη στιγμή που ακόμη είναι σε εξέλιξη οι προκηρύξεις που γίνονται για δεύτερη φορά, αφού την προηγούμενη, οι γιατροί δεν προτίμησαν τον Οργανισμό και οι θέσεις παρέμειναν ακάλυπτες.

Την επισήμανση της λήξης των συμβάσεων με τους ιδιώτες γιατρούς, έσπευσε να υπενθυμίσει την περασμένη Παρασκευή ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Παναγιώτης Γεωργακόπουλος με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι ταυτόχρονα θα τεθούν σε ισχύ οι νέες συμβάσεις που είναι σήμερα σε εξέλιξη.

Στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Γεωργακόπουλος κάνει αναφορά στον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017) με τον οποίον θεσπίστηκε η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού. 

Διευκρινίζει ότι "ο οικογενειακός ιατρός λειτουργεί στα ΤΟ.Μ.Υ., στα Κ.Υ., στις δημόσιες δομές ΠΦΥ ή ως συμβεβλημένος ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ. Ως οικογενειακοί ιατροί νοούνται οι γενικοί ιατροί, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι για τον γενικό πληθυσμό. 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνάπτει συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών σε οικογενειακούς ιατρούς, μετά από αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, με σκοπό την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού. 

Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού ο Οργανισμός, με διαφανείς διαδικασίες, ολοκλήρωσε και επικύρωσε τα αποτελέσματα της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών από ιδιώτες ιατρούς και ήδη συνάπτονται συμβάσεις με τους επιτυχόντες ιατρούς. 

Εν εξελίξει βρίσκεται στον Οργανισμό η νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών (763/472η Συν./13-6-2018 Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ), προκειμένου να συνάπτει συμβάσεις με οικογενειακούς ιατρούς σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π./οικ.45169/11-06-2018 (ΦΕΚ 2193/τ.Β/12-6-2018) Υπουργικής Απόφασης και την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.4486/2017. 

Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, την ισότιμη μεταχείριση και την ενιαία διαχείριση, οι υφιστάμενες συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών ειδικοτήτων Γενικών ιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων θα λήξουν στις 15/07/2018, με ταυτόχρονη έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών". 

Εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό
Σημειώνουμε ότι η εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό είναι υποχρεωτική για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. Όπως χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση του Οργανισμού, ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ, που αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το ΕΣΥ και λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του ασθενή στο σύστημα υγείας. 
Ενημερώνει μάλιστα ότι οι ασφαλισμένοι έχουν αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής τους.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:  

 • μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή  
 • σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή  
 • απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτηση μέσω της εφαρμογής πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 
1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ. 
2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού). 
3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης. 
4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
5. Εκτύπωση της αίτησης. 

Στη συνέχεια η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μαζί με ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου. Tο προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία του ασφαλισμένου για να ολοκληρώσει την αίτηση και ο ασφαλισμένος να επιλέξει Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα παραλάβει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση. 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:  

 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται: 

 • Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή 
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί. 

Επισημαίνεται ότι: 

 • Αλλαγή Οικογενειακού γιατρού μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή. 
 • Μπορούν να προγραμματίζονται επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό που έχει επιλεγεί.
 • Για τον προγραμματισμό επίσκεψης σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.