Συγκεκριμένα, από τη μελέτη III IMpower150, που δημοσιεύτηκε και στο επιστημονικό έντυπο New England Journal of Medicine, η θεραπεία με atezolizumab, σε συνδυασμό με  bevacizumab και χημειοθεραπεία, είχε ως αποτέλεσμα οι ασθενείς, με μεταστατικό, μη πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), που δεν είχαν  υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για τη μεταστατική τους νόσο, να ζήσουν σημαντικά περισσότερο (διάμεση συνολική επιβίωση 19,2 έναντι 14,7 μηνών).

Παρατηρήθηκε πλεονέκτημα στη συνολική επιβίωση σε όλες τις προκαθορισμένες και επιλεγμένες με βιοδείκτες υποομάδες που αναλύθηκαν, στις οποίες περιλαμβάνονταν άτομα με μεταλλάξεις EGFR και ALK, οι οποίοι είχαν λάβει κατάλληλη στοχευμένη θεραπεία, αλλά και ομάδες με διαφορετικά επίπεδα έκφρασης PD-L1 ή με αρνητική έκφραση PD-L1. Άτομα με μεταστάσεις στο ήπαρ, στα οποία χορηγήθηκε η θεραπεία συνδυασμού με atezolizumab και bevacizumab, επίσης, επέδειξαν πλεονέκτημα επιβίωσης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης III IMpower131, που έδειξαν ότι το atezolizumab, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη συνδεδεμένη με λευκωματίνη, μείωσε τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου ή θανάτου κατά 29% σε σύγκριση μόνο με χημειοθεραπεία στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με προχωρημένο πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Τα ποσοστά της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου ή θανάτου στους 12 μήνες διπλασιάστηκαν στους ασθενείς, στους οποίους χορηγήθηκε ο συνδυασμός με atezolizumab, σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν μόνο σε χημειοθεραπεία (24,7% έναντι 12%). 

Πρόσφατα, επίσης, ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης ΙΙΙ IMpower130, σύμφωνα με τα οποία ασθενείς, με ΜΜΚΠ, που έλαβαν θεραπεία στην πρώτη γραμμή με atezolizumab, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, έζησαν σημαντικά περισσότερο σε σύγκριση μόνο με χημειοθεραπεία. Επιπλέον, ο συνδυασμός με το atezolizumab μείωσε τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου ή θανάτου σε σύγκριση μόνο με τη χημειοθεραπεία.

Και στις τρεις προαναφερθείσες μελέτες το προφίλ ασφαλείας της θεραπείας με atezolizumab, μόνο του ή σε συνδυαστικό σχήμα, ήταν συνεπές με τα προφίλ ασφαλείας των φαρμάκων μεμονωμένα και κανένα νέο σήμα ασφαλείας δεν αναγνωρίστηκε με τους συνδυασμούς.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η αλωπεκία, η περιφερική νευροπάθεια, η ναυτία, η κόπωση, η ανορεξία και η διάρροια.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Κάθε χρόνο 1.59 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν λόγω της ασθένειας, το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερους από 4.350 θανάτους κάθε μέρα, παγκοσμίως.