Εκπροσώπους οργανώσεων ασθενών και κλινικών ιατρών καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχουν ως μέλη και αναπληρωτές στην Επιτροπή Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για τις προηγμένες θεραπείες (CAT).

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εδώ) που δημοσιεύθηκε, έχει ως στόχο να επιλέξει υποψηφίους που θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της τρέχουσας επιτροπής. Η Επιτροπή θα ορίσει δύο μέλη που θα εκπροσωπούν ενώσεις ασθενών και δύο μέλη που θα εκπροσωπούν τους κλινικούς ιατρούς, καθώς και αναπληρωτές για καθεμία από αυτές. 

Θα διοριστούν για τριετή θητεία που θα αρχίσει την 1η Ιουλίου 2019.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2018, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση sante-call-agencies@ec.europa.eu, είτε ταχυδρομικώς. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να συμπληρώσουν τα έντυπα αίτησης και το έντυπο δήλωσης συμφερόντων, που βρίσκονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών αναμένεται να μεταφέρουν τις απόψεις των ασθενών και των κλινικών γιατρών για το έργο του CAT. Ο ρόλος τους είναι να παράσχουν πληροφορίες βασισμένες στην πραγματική τους εμπειρία και να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των φαρμάκων και στη λήψη κανονιστικών αποφάσεων.

Οι διορισμένοι αντιπρόσωποι αναμένεται να παρευρίσκονται στις διήμερες συναντήσεις του CAT, να συμμετέχουν σε επιστημονικές συζητήσεις, να εξετάζουν έγγραφα και να σχολιάζουν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Η κύρια ευθύνη της CAT είναι να αξιολογεί την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (ATMP) και τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. Θεσπίστηκε ως πολυεπιστημονική επιτροπή και συγκεντρώνει μερικούς από τους καλύτερους εμπειρογνώμονες της Ευρώπης για φάρμακα προηγμένης θεραπείας που προέρχονται από γονιδιακή θεραπεία, κυτταρική θεραπεία ή μηχανική ιστών.