Σήμερα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει την πρόκληση της προσαρμογής στις σύγχρονες  εξελίξεις με την ενσωμάτωση νέων δεδομένων στο επίπεδο της διοίκησης, της οργάνωσης αλλά και των απαιτήσεων αυτών καθ΄αυτών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. H τριπλή πρόκληση, της στήριξης της αναγκαίας μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας, του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών Υγείας και της διαχείρισης της ιατρικής τεχνολογίας, απαιτούν απαραίτητες πρωτοβουλίες και δράσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση τους.
 
Στο πλαίσιο αυτό των προκλήσεων ο τομέας του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών και διαδικασιών του σύγχρονου νοσοκομείου, τόσο από την πλευρά αντιμετώπισης της ορθολογικής οργάνωσης, διαχείρισης, εισαγωγής νέων μεθόδων και τεχνικών διάγνωσης και θεραπείας και ανταπόκρισης σε νέες κλινικές ανάγκες, όσο και από την πλευρά αναβάθμισης του περιεχομένου και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Σε όλους τους σύγχρονους οργανισμούς παροχής υγείας διεθνώς, παρουσιάζεται μια συνεχώς αυξανόμενη πίεση προς την κατεύθυνση της παροχής όσο το δυνατό περισσότερης, πληρέστερης και ποιοτικής φροντίδας προς τον ασθενή με παράλληλη ανάγκη για ουσιαστική μείωση των σχετιζομένων εξόδων.
 
Μια απογραφή παγίων στοιχείων (κακώς χρησιμοποιείται ο όρος Κτηματολόγιο, διότι ο όρος αναφέρεται σε ακίνητα και όχι σε πάγιο εξοπλισμό), ιατρικού εξοπλισμού:
  • Δεν είναι ένα φύλλο εργασίας (spreadsheet), γεμάτο με ονόματα κατασκευαστών, τύπους μηχανημάτων και σειριακούς αριθμούς.
  • Δεν είναι, μόνο, ένα φύλλο εργασίας (spreadsheet) με ημερομηνίες αγοράς, εγκατάστασης, νομισματικές μονάδες κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων, χρόνων αδράνειας των μηχανημάτων και ανταπόκρισης των τεχνικών σε περιπτώσεις βλαβών.
  • Δεν είναι μια απλή βάση δεδομένων, στην οποία προσθέτουμε και αφαιρούμε μηχανήματα για να ξέρει το νοσοκομείο τι έχει. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο.
  • Δεν είναι, μόνο, μία απογραφή Παγίων Στοιχείων (Medical Devices Inventory).
  • Δεν είναι εργαλείο ελέγχου, ούτε της παραγωγικότητας του εξοπλισμού (είναι γνωστά δεδομένα), ούτε της αποδοτικότητας των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση.
  • Δεν είναι μόνο, μια φυσική καταγραφή, ένα πακέτο χαρτιά (ή ηλεκτρονικά καταχωρημένα) απογραφής του εξοπλισμού στο νοσοκομείο κάθε τέλος του χρόνου.
  • Δεν είναι μια διαδικασία αξιολόγησης αγοράς ιατρικού εξοπλισμού (αν και μερικά στοιχεία του μπορεί να χρησιμοποιηθούν). 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), είναι ένας "οδικός χάρτης" αξιολόγησης του υπάρχοντος εξοπλισμού, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε σχέση με τις ανάγκες του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, των κλινικών αναγκών των νοσηλευομένων και των εξωτερικών ασθενών, των επιδημιολογικών παραμέτρων, της ανάπτυξης νέων κλινικών και εργαστηρίων και του τεχνολογικού επιπέδου του εξοπλισμού. 
 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), είναι μια ομάδα “δεικτών” χρήσης, αξίας, προγραμματισμού, κόστους που επηρεάζουν την απόδοση του νοσοκομείου. Δίνει δεδομένα (αριθμητικά και μη) σε σχέση με την θνητότητα, κινητικότητα, χρόνους νοσηλείας, παραγωγικότητα και τον προϋπολογισμό. Αποτελεί εργαλείο του νοσοκομείου -ΥΠΕ – Υπουργείου στην χάραξη στρατηγικής και πολιτικής υγείας στους τομείς που η τεχνολογία συμμετέχει καθοριστικά και επηρεάζει τον προγραμματισμό των δράσεων σε μίκρο και μάκρο επίπεδο. 
 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), παρέχει τα δεδομένα αποδοχής της υπάρχουσας τεχνολογίας σε συγκριτική σχέση με εναλλακτικές τεχνολογίες.
 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), καταγράφει το τεχνολογικό επίπεδο του εξοπλισμού σε σχέση με την ασφάλεια λειτουργίας (χρήστης και ασθενής), την τεχνολογική ανταπόκριση στις κλινικές ανάγκες για τις οποίες αγοράσθηκε, τις ανάγκες αλλαγής, αναβάθμισης (αν είναι εφικτή) ή και εναλλακτικής χρήσης.
 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), παρέχει δεδομένα, όπως:
   1. Ανάλυση κόστους-οφέλους,
   2. Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
   3. Ανάλυση κόστους- χρησιμότητας,
   4. Ανάλυση επιπτώσεων προϋπολογισμού,
   5. Ανάλυση εξοικονόμησης πόρων,
   6. Ανάλυση ευαισθησίας.
 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), μετράει πολλές παραμέτρους:
1. Οικονομικές,
2. Κλινικές,
3. Κοινωνικές,
4. Εργασιακές.
 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), είναι ένα κριτήριο αξιολόγησης όχι μόνο της διοίκησης των νοσοκομείων, αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που κατά βάση επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόκτηση του. 
 
Η συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), είναι ένα δυναμικό εργαλείο στη διαμόρφωση στρατηγικής, στην ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου και στη λήψη αποφάσεων στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού γιατί γίνεται με βάση διεθνή δεδομένα και η αξιολόγηση της στηρίζεται σε διεθνείς δείκτες αξιολόγησης.
 
Σήμερα το πρόβλημα και ο προβληματισμός είναι πώς θα διευρυνθεί ο κύκλος εκείνων που θα έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες και πώς οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από που βρίσκεται το Νοσοκομείο, αφού η δυνατότητα λήψης και αποστολής πληροφοριών έχει καταστεί το νέο τεκμήριο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.
 
Μια συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο), θα την συνέκρινα με το Log book του αεροπλάνου, τον πιλότο με τον ιατρό και τον επιβάτη με τον ασθενή, με μια βασική διαφορά. Αν το αεροπλάνο πέσει, θα σκοτωθεί και ο πιλότος και ο επιβάτης. Αν ο εξοπλισμός δεν είναι ασφαλής στην χρήση του, θα πεθάνει μόνο ο ασθενής. Είναι καθοριστικός παράγοντας...
 
Σήμερα, τα ελληνικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη και συνεχώς ενημερωμένη απογραφή ιατρικού εξοπλισμού (κτηματολόγιο). Αποσπασματικά, περιφερειακά νοσοκομεία αναθέτουν σε εταιρείες, Ινστιτούτα, ιδρύματα την καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την κατάρτιση ηλεκτρονικού κτηματολογίου. Αν είναι να βάλουμε μια ομάδα φοιτητών, να γυρνάει μέσα στο νοσοκομείο και να “φωτογραφίζει” ότι μηχανήματα βλέπει, τότε δεν έχουμε τους σκοπούς που ένα κτηματολόγιο πρέπει να πληρεί για να χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό των στόχων του νοσοκομείου. Πετάμε λεφτά, για ένα excel-ακι και ταυτόχρονα τα νοσοκομεία παρακαλάνε τις εταιρείες για δωρεές σε υλικά, μηχανήματα και τρόφιμα. Και λόγω εορτών, οι δωρεές καλύπτουν και τις γαλοπούλες των ασθενών...
      
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο "κτηματολόγιο" ζητήθηκε από το τότε Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (ΝΔ 1671/1951) από τα νοσοκομεία μετά το 1950, ως κατάσταση παγίου εξοπλισμού με αντίστοιχες φωτογραφίες.
 
*Ο κ. Χρήστος Καζάσης είναι, Εμβιομηχανικός PhD, Εμπειρογνώμων Αξιολόγησης ΙατρικήςΤεχνολογίας, τ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ.