Νόμιμο κρίθηκε τελικά από  το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)  το μέτρο του rebate που είχε προσβάλει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ζητώντας την ακύρωση του μέτρου του rebate.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ δέχθηκε κατά πλειοψηφία, ότι το μέτρο είναι συνταγματικό, επικαλούμενο το δημόσιο συμφέρον και την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα.

Οι φαρμακευτικές καταβάλλουν rebate στα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΠΥΥ και τον Οίκο Ναύτου ποσοστό 9% επί της τιμής κάθε συνταγογραφούμενου φαρμάκου που καλύπτεται από ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Επιπλέον, πρόσθετο rebate εφαρμόζεται και ανάλογα και με το συνολικό όγκο πωλήσεων φαρμάκων σε τριμηνιαία βάση, 2%, 4%, 6% και 8%, κλιμακούμενα αναλόγως του τριμηνιαίου συνολικού όγκου πωλήσεων ανά φαρμακευτικό προϊόν, δηλαδή από 400.000 € έως 800.000 €, από 800.001 € έως 1.500.000 €, από 1.500.001 € έως 2.500.000 € και άνω των 2.500.000 €, αντιστοίχως]

Αντιδρώντας στην εφαρμογή του μέτρου, ο ΣΦΕΕ προσέφυγε στο ΣτΕ και με αίτηση που κατέθεσε ζήτησε την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και ο τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» (rebate) σε εκτέλεση του Ν. 4052/2012.

Εντούτοις, το ΣτΕ έκρινε ότι από την υλοποίηση του μέτρου δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την αναλογικότητα και την μέριμνα του κράτους για την φαρμακευτική περίθαλψη και την υγεία.

Αντίθετα, δυο δικαστές που μειοψήφησαν έκριναν ότι το μέτρο είναι αντίθετο στις συνταγματικές αρχές καθώς αποτελεί κοινωνικό πόρο υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης ενώ παράλληλα εκμηδενίζεται το επιχειρηματικό κέρδος.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΣτΕ, εδώ.