Στο ΕΚΑΒ μεταφέρεται όλο το προσωπικό των πληρωμάτων ασθενοφόρων και οδηγών των κέντρων υγείας, του ΠΕΔΥ και κάθε μονάδας υγείας που υπάρχει, με πρόταση του υπουργείου Υγείας προς τους δανειστές, η οποία φέρεται να έχει σταλεί για διαβούλευση.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στόχος είναι το ΕΚΑΒ, να αποκτήσει την αποκλειστική διαχείριση του συνόλου του σχετικού προσωπικού και την "εξ΄ ολοκλήρου ευθύνη παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδής ασθενών σε όλες τις περιοχές της χώρας".

Στην πρόταση σημειώνεται ότι "Το ΕΚΑΒ αναπτύσσεται σε υποδομές, δημιουργούνται νέοι Τομείς και ενισχύεται σε προσωπικό. Με την κατάλληλη χρηματοδότηση και προσλήψεις αποφοίτων του ΙΕΚ ΕΚΑΒ θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου της χώρας και θα αποτελέσει την «ναυαρχίδα» του ΕΣΥ".

Σύμφωνα με το κείμενο το οποίο αποτελεί μέρος του υπό κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχουν, όλοι οι υπάλληλοι του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους καθώς και των λοιπών μονάδων υγείας) των κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Δε Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών.

Ήδη, με τον Ν.4254/2014 έχει γίνει η μετάταξη/μεταφορά στο ΕΚΑΒ, του συνόλου των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατείχαν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Το σχετικό κείμενο υπό διαβούλευση αναφέρει τα παρακάτω:
"Οι υπάλληλοι όλων των υγειονομικών μονάδων του ΠΕΔΥ και συγκεκριμένα των ΚΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, καθώς και των λοιπών μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ, των κλάδων ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ τεχνικού ειδικότητας οδηγών, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούν στους αντίστοιχους κλάδους ή και ειδικότητες και κατέχουν τα τυπικά προσόντα των άρθρων 20 και 21 του ΠΔ 50/2001 ΦΕΚ 39Α΄ και άρθρο μόνο, παρ. 13 του ΠΔ 347/03 ΦΕΚ 315Α΄, μετατάσσονται ή μεταφέρονται στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχουν. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 του ΠΔ 348/96 ΦΕΚ 229 Α΄ όπως έχει αντικατασταθεί με την ΚΥΑ υπ. αριθμόν Υ4δ/4-7-02, ΦΕΚ 860 Β'.

Η μετάταξη ή μεταφορά στον ΕΚΑΒ όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν κατέχουν την προβλεπόμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ τουλάχιστον κατηγορίας, γίνεται σε αντίστοιχες των προσόντων που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες μεταφέρονται από τις υγειονομικές μονάδες του ΠΕΔΥ στο φορέα υποδοχής και καταργούνται  μετά την για οποιαδήποτε λόγο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

Οι πράξεις μετάταξης ή μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής. Με την ολοκλήρωση των ως άνω σχετικών διαδικασιών περιέρχεται εξ΄ ολοκλήρου στο ΕΚΑΒ η ευθύνη παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, και μεταφοράς ασθενών σε όλες τις περιοχές της χώρας".