Κάλυψη των νοσοκομείων με όποια μορφή διοίκησης είναι ... εύκαιρη, για να μη μείνουν τα νοσοκομεία ακέφαλα, δίνει το υπουργείο Υγείας με διάταξη που συμπεριέλαβε στο νόμο για τις Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση στο Ελληνικό Δίκαιο.

Η ρύθμιση νομιμοποιεί αποφάσεις στα νοσοκομεία, όπου δεν έχουν διοικητή, αλλά έχουν αναπληρωτή διοικητή και το ανάποδο, αλλά και αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση που δεν υπάρχει διοικητής ή αναπληρωτής διοικητής.

Αν δεν υπάρχει πρόεδρος και αντιπρόεδρος ΔΣ σε διασυνδεόμενο νοσοκομείο, τότε αναλαμβάνουν οι πρόεδρος και αντιπρόεδρος του διασυνδεδεμένου νοσοκομείου ή ο διευθυντής της Διοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Με τη ρύθμιση, προϊωνίζονται δραστικές περικοπές στα πρόσωπα που απαρτίζουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων, αλλά και κάλυψη των κενών στις διοικήσεις που ήδη υπάρχουν.

Αναλυτικά, το άρθρο έχει ως εξής:

"Άρθρο 60

Διοικητικά Συµβούλια Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.

1. α) Σε περίπτωση αποχώρησης του Διοικητή Νοσοκοµείου, είναι δυνατή και νόµιµη η λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µέχρι το διορισµό νέου Διοικητή ακόµη και µετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), τριµήνου, εφόσον στο Νοσοκοµείο υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής.

β) Σε περίπτωση αποχώρησης του Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκοµείου είναι δυνατή και νόµιµη η λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µέχρι το διορισµό νέου Αναπληρωτή Διοικητή ακόµη και µετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (A΄ 45), τρίµηνου, εφόσον στο Νοσοκοµείο υπάρχει Διοικητής.

γ) Τυχόν αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων των Νοσοκοµείων που έχουν ληφθεί µετά το πέρας του τριµήνου από την αποχώρηση ή του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή και µέχρι το διορισµό νέου Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή, θεωρείται ότι έχουν ληφθεί µε νόµιµη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου.

 2. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου Νοσοκοµείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Με τη σύνθεση αυτή, το συλλογικό όργανο µπορεί να λειτουργήσει νοµίµως µέχρι το διορισµό νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, ακόµη και µετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (A΄ 45), τριµήνου, µε την προϋπόθεση ότι τα λοιπά µέλη του επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας".