Σημαντικούς πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη  αφιερώνει η φαρμακευτική βιομηχανία. 

Το 2011, η βιομηχανία δαπάνησε 92 δισ. δολ. για έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2015. Το ποσό αυτό, αντιπροσωπεύει το 10-15% των εσόδων του κλάδου.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ " Η Υγεία με μια ματιά", ενώ οι φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες είναι οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης, η χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης είναι ένα σύνθετο μείγμα ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης.

Κρατική υποστήριξη
Η βιομηχανία απολαμβάνει εκπτώσεις φόρου για Ε & Α σε πολλές χώρες, και η ανάπτυξη φαρμάκων απορροφά σε μεγάλο βαθμό γνώση και καινοτομία από άλλους τομείς συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ΜΚΟ.
Παγκοσμίως, η μεγαλύτερη δραστηριότητα Ε & Α γίνεται στις χώρες του ΟΟΣΑ

Οι ιδιωτικές δαπάνες
Το 2011, η φαρμακευτική βιομηχανία δαπάνησε περίπου 50 δισ. δολ. για Ε & Α στις Ηνωμένες Πολιτείες, 11,5 δισ. δολ. στην Ιαπωνία, 5,2 δισ. δολ. στη Γερμανία και στη Γαλλία 3,7 δισ. δολ.. 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δαπάνες Ε & Α της φαρμακοβιομηχανίας είναι υψηλότερες στην Ελβετία (0,63%), το Βέλγιο (0,45%), τη Σλοβενία (0,45%) και τη Δανία (0,36%) (Σχήμα 10.14). Στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, τα ποσοστά ήταν 0,30 και 0,26%, αντίστοιχα.

Σε ορισμένες χώρες, η φαρμακευτική Ε & Α υπολογίζεται στο ένα τέταρτο έως ένα τρίτο του συνόλου των ιδιωτικών δαπανών Ε & Α, αντανακλώντας ένα υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Αυτή η περίπτωση αφορά το Βέλγιο (31%), την Ελβετία (30%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(28%), την Ουγγαρία (26%) και τη Σλοβενία (25%). 

Ποσοστό 16% και 10% του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε & Α αφορούσαν τις φαρμακευτικές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αντίστοιχα.

 

 

Στην Ελλάδα
Στη χώρα μας, οι δαπάνες έρευνας δεν ξεπερνούν το 0,5% του ΑΕΠ. Όμως αν δει κανείς την ιδιωτική δαπάνη των εταιριών σε έρευνα και ανάπτυξη, τότε τα ποσά που δαπανώνται ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 17% του τζίρου των επιχειρήσεων, ανεβάζοντας συνολικά τις δαπάνες για έρευνα στο 3,5% του ΑΕΠ, σε τιμές του 2011.

Η δεκαετία
Οι δαπάνες για Ε & Α στον φαρμακευτικό κλάδο στις χώρες του ΟΟΣΑ διπλασιάστηκαν σε πραγματικούς όρους μεταξύ των ετών 2000 και 2011 (Σχήμα 10.15). 
Αυτή η αύξηση δαπανών, ήταν υψηλότερη στις Ηνωμένες Πολιτείες (+ 85%), ακολουθούμενη από την Ιαπωνία (+ 76%) και την Ευρώπη (+ 38%). 
Εκτός ΟΟΣΑ, η Κίνα, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αύξησε τις δαπάνες για φαρμακευτική Ε & Α κατά 3,4 φορές.

 

 

Τα νέα φάρμακα
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο παραγωγό φαρμάκων διεθνώς, ο ετήσιος αριθμός εγκεκριμένων νέων φαρμάκων, θεραπευτικών σχημάτων ή ενδείξεων υπερδιπλασιάστηκε από το 1970 (Σχήμα 10.16). 
Ωστόσο, σε σύγκριση με τις δαπάνες Ε & Α κατά την περίοδο αυτή (προσαρμοσμένο προς τον πληθωρισμό), ο αριθμός των εγκρίσεων ανά δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται για Ε & Α έχει μειωθεί κατά ένα συντελεστή 15 (Εικόνα 10.16).

 

 

Αιτίες περιορισμών
Οι λόγοι για αυτή την παρατήρηση είναι περίπλοκοι. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για τη λήψη έγκρισης από τις αρχές, έχουν αυξήσει τις δαπάνες ανάπτυξης. Επιπλέον, υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων είναι επίσης ένας παράγοντας. 

Η έκθεση καταλήγει σημειώνοντας ότι "φυσικά, η φθίνουσα πορεία μπορεί να αντιστραφεί τα επόμενα χρόνια λόγω των αλλαγών στο μοντέλο της Ε & Α, ή την εμφάνιση νέων τεχνολογιών (π.χ. ιατρική ακρίβεια)".