Εξώδικο στην Πειραιώς Factoring, έστειλαν 17 σύλλογοι, σύνδεσμοι και ιατρικές ενώσεις ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, με το συντονισμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για τις απαιτήσεις των γιατρών από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο εξώδικο σημειώνεται ότι τα ταμεία εξόφλησαν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εκχωρηθεισών απαιτήσεων στην Πειραιώς Factoring. Όμως, για το μικρό μέρος που τελικά απέμεινε ανεξόφλητο, η εταιρία, παρότι διαθέτει άρτια και οργανωμένα Νομικά Τμήματα, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική ενέργεια εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά κρατεί ακόμη τις εκχωρημένες (και προ πολλού ληξιπρόθεσμες) απαιτήσεις των γιατρών.

Ταυτόχρονα, η εταιρία συνεχίζει να χρεώνει τους γιατρούς με τους δικούς της τόκους υπερημερίας από την πρώτη μέρα και, μάλιστα, με ανατοκισμό. 

Αναλυτικά, το εξώδικο έχει ως εξής:
"Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, γενικώς οι τραπεζικές και λοιπές εταιρίες που χρηματοδοτούν πελάτες τους, λαμβάνοντας από αυτούς, προς κάλυψη της χρηματοδότησης, απαιτήσεις τους κατά τρίτων, οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές προκειμένου να διασφαλίσουν τις εκχωρημένες απαιτήσεις και να επιδιώξουν την είσπραξή τους, υποχρεούμενες άλλως σε αποκατάσταση της ζημίας των πελατών τους από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει προεχόντως τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, αφού ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενό τους.
Οι γιατροί των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιατρικές εταιρίες και οι φυσικοθεραπευτές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους αυτούς, σας είχαν εκχωρήσει τις αμοιβές τους έναντι των εν λόγω ταμείων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την εταιρία σας ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά μέχρις ότου τα ασφαλιστικά ταμεία αποπληρώσουν τα συσσωρευμένα οφειλόμενα. Στο πλαίσιο δε των τυποποιημένων συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, που υπέγραψαν με την εταιρία σας, υποχρεώθηκαν, πέραν των άλλων, να αναγνωρίσουν εκ προοιμίου και κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια της εταιρίας σας ως έγκυρη και δεσμευτική και για τους ίδιους. 
Σταδιακά, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εκχωρηθεισών απαιτήσεων τα ταμεία εξόφλησαν στην εταιρία σας. Ωστόσο, για το μικρό μέρος που τελικά απέμεινε μέχρι σήμερα ανεξόφλητο, η εταιρία σας, η οποία διαθέτει άρτια και οργανωμένα Νομικά Τμήματα, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική ενέργεια εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά κράτησε και κρατεί μέχρι και σήμερα τις εκχωρημένες (και προ πολλού ληξιπρόθεσμες) απαιτήσεις των γιατρών κ.λπ. κατά των ταμείων εντελώς αδρανείς, στα συρτάρια της, χωρίς να διεκδικεί ούτε αυτές ούτε τους τόκους υπερημερίας που έχουν προκύψει. Ήδη, μέρος των απαιτήσεων κινδυνεύει και να παραγραφεί, αμέσως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους (2015). 
Έτσι, οι αντισυμβαλλόμενοί σας αποστερήθηκαν οποιασδήποτε δυνατότητας έγκαιρης διεκδίκησης και είσπραξης των οφειλομένων και των επ’ αυτών νόμιμων τόκων. 
Ταυτόχρονα, η εταιρία σας φρόντιζε (και συνεχίζει) να χρεώνει τους πελάτες της γιατρούς κ.λπ. με τους δικούς της τόκους υπερημερίας από την πρώτη μέρα και, μάλιστα, με ανατοκισμό. 
Και όχι μόνον αυτό, αλλά τώρα αποστείλατε στον καθέναν τους ατομική ειδοποίηση, ζητώντας του να σας δηλώσει υπεύθυνα, εντός σύντομης τακτής προθεσμίας, λεπτομερώς τα κάθε είδους εισοδήματά του και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, προκειμένου εσείς να τα εκτιμήσετε για να τον κατατάξετε, ανάλογα, στους βιώσιμους ή μη οφειλέτες σας, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες, μεταχειριζόμενοι έτσι, παγίως και μέχρι τέλους, τους παρόχους υγείας σαν τον οποιοδήποτε αναξιόπιστο οφειλέτη.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι λοιποί Σύλλογοι που συνυπογράφουν την παρούσα εξώδικη διαμαρτυρία, εκπροσωπούντες τους παρόχους υγείας που υφίστανται την απαράδεκτη αυτή μεταχείριση και υφίστανται σήμερα τα αποτελέσματα της δικής σας αμέλειας να διεκδικήσετε προσηκόντως και εγκαίρως τα οφειλόμενα, διαμαρτυρόμενοι έντονα για τις καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές, σας καλούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας από τις συνέπειες των δικών σας παραλείψεων και να συμμορφωθείτε άμεσα στις παραπάνω υποχρεώσεις σας, όπως ο νόμος επιβάλλει, απέχοντας εφ’ εξής από κάθε ενέργεια εναντίον των μελών μας, τα οποία, εφ’ όσον σεις είχατε επικαίρως εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις σας, ασφαλώς θα είχαν υπερκαλύψει ή κάποιοι, έστω, θα είχαν καλύψει κατά το μεγαλύτερο μέρος το εκκρεμές υπόλοιπο της οφειλής τους προς την εταιρία σας".