Ατομικές ειδοποιήσεις στον κάθε γιατρό που προχώρησε σε factoring των απαιτήσεών του από τα ασφαλιστικά ταμεία, έστειλε η Τράπεζα Πειραιώς, ζητώντας λεπτομερείς δηλώσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Οι ειδοποιήσεις πυροδότησαν τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ο οποίος με εξώδικό του προς την Πειραιώς factoring, επισημαίνει ότι "οι τραπεζικές και λοιπές εταιρίες που χρηματοδοτούν πελάτες τους, λαμβάνοντας από αυτούς, προς κάλυψη της χρηματοδότησης, απαιτήσεις τους κατά τρίτων βάσει της διαδικασίας της εκχώρησης, οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές προκειμένου να διασφαλίσουν τις εκχωρημένες απαιτήσεις και να επιδιώξουν την είσπραξή τους, υποχρεούμενες άλλως σε αποκατάσταση της ζημίας των πελατών τους από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

Η υποχρέωση αυτή βαρύνει προεχόντως τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (“factoring”), αφού ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενό τους".

Έτσι, ο ΙΣΠ τονίζει ότι "οι γιατροί των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης τα διαγνωστικά εργαστήρια και οι ιατρικές εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους αυτούς, είχαν εκχωρήσει τις αμοιβές τους έναντι των εν λόγω ταμείων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την εταιρία σας ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά μέχρις ότου τα ασφαλιστικά ταμεία αποπληρώσουν τα συσσωρευμένα οφειλόμενα, ενόψει των μεγάλων και αλλεπάλληλων οικονομικών επιβαρύνσεων  που υφίστανται τα τελευταία έτη από σειρά δυσμενών νομοθετικών μέτρων. Στο πλαίσιο δε των τυποποιημένων συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, που υπέγραψαν με την εταιρία σας, υποχρεώθηκαν, πέραν των άλλων, να αναγνωρίσουν εκ προοιμίου και κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια της εταιρίας σας ως έγκυρη και δεσμευτική και για τους ίδιους.

Σταδιακά, ως προς το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εκχωρηθεισών απαιτήσεων, τα ταμεία εξόφλησαν στην εταιρία σας. Ωστόσο, για το μικρό μέρος που τελικά απέμεινε μέχρι σήμερα ανεξόφλητο, η εταιρία σας, η οποία διαθέτει άρτια και οργανωμένα Νομικά Τμήματα, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική ενέργεια εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά κράτησε και κρατεί μέχρι και σήμερα τις εκχωρημένες (και προ πολλού ληξιπρόθεσμες) απαιτήσεις των γιατρών κ.λπ. κατά των ταμείων εντελώς αδρανείς, στα συρτάρια της, χωρίς να διεκδικεί ούτε αυτές ούτε τους τόκους υπερημερίας που έχουν προκύψει. Ήδη, μέρος των εκχωρηθεισών απαιτήσεων κινδυνεύει και να παραγραφεί, αμέσως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους 2015.

Έτσι, οι αντισυμβαλλόμενοί σας πάροχοι υπηρεσιών υγείας αποστερήθηκαν οποιασδήποτε δυνατότητας έγκαιρης διεκδίκησης και είσπραξης των οφειλομένων και των επ’ αυτών νόμιμων τόκων.

Ταυτόχρονα, η εταιρία σας φρόντιζε (και συνεχίζει) να χρεώνει τους πελάτες της γιατρούς κ.λπ. με τους δικούς της τόκους υπερημερίας από την πρώτη μέρα και, μάλιστα, με ανατοκισμό.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά τώρα αποστείλατε στον καθέναν τους ατομική ειδοποίηση, ζητώντας του να σας δηλώσει υπεύθυνα, εντός σύντομης τακτής προθεσμίας, λεπτομερώς τα κάθε είδους εισοδήματά τους και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου εσείς να τα εκτιμήσετε για να τον κατατάξετε, ανάλογα, στους βιώσιμους ή μη οφειλέτες σας, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες, μεταχειριζόμενοι έτσι, παγίως και μέχρι τέλους, τους παρόχους υγείας σαν τον οποιοδήποτε αναξιόπιστο οφειλέτη.

Ο Σύλλογός μας, ενεργών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 11 του βασιλικού Διατάγματος της 11-10 / 7-11-1957 (ΦΕΚ Α΄ 225) «Περί Ιατρικών Συλλόγων και πειθαρχικών Συμβουλίων» και 2 παρ. 4 του Ν.Δ. 4111/1960 για λογαριασμό και προς προστασία των μελών μας παρόχων υγείας που υφίστανται σήμερα την απαράδεκτη αυτή μεταχείριση και τα αποτελέσματα της δικής σας αμέλειας να διεκδικήσετε προσηκόντως και εγκαίρως τα οφειλόμενα, διαμαρτυρόμενος έντονα για τις καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές, και χωρίς σε καμία περίπτωση να συνομολογούμε οποιαδήποτε από πλευράς σας προβαλλόμενη οφειλή ή επιβάρυνση οποιουδήποτε είδους εις βάρος μέλους μας παρόχου υγείας, σας καλούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας από τις συνέπειες των δικών σας παραλείψεων και να συμμορφωθείτε άμεσα στις παραπάνω υποχρεώσεις σας, όπως ο νόμος επιβάλλει, απέχοντας εφ’ εξής από κάθε ενέργεια εναντίον των μελών μας, τα οποία, εφ’ όσον σεις είχατε επικαίρως εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις σας, ασφαλώς θα είχαν υπερκαλύψει ή κάποιοι, έστω, θα είχαν καλύψει κατά το μεγαλύτερο μέρος το εκκρεμές υπόλοιπο της οφειλής τους προς την εταιρία σας".