Βελτιωμένα αποτελέσματα παρουσίασε ο Όμιλος Υγεία στο 9μηνο του 2015 μειώνοντας τις ζημιές και σταθεροποιώντας τον κύκλο εργασιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα:

  • Οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση παρά  τη συνεχιζόμενη νομοθετική υποχρέωση εφαρμογής περικοπών από τον ΕΟΠΥΥ (claw-back και rebate), 
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση καταγράφοντας αύξηση  46,6% σε σχέση με το 9μηνο του 2014  και ανέρχονται στα  € 14,7 εκ., 
  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα € 165,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 1% 

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση του Ομίλου, τα ενοποιημένα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα του 9μήνου 2015 και 2014, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και clawback)  κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013.  
Αναλυτικότερα:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εννιαμήνου  του  2015,  ανήλθε σε  €165,5 εκ. σημειώνοντας  αύξηση 1% έναντι €163,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
  • Τα ενοποιημένα κέρδη   προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννιαμήνου  του 2015 κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 46,6% και  ανήλθαν σε €14,7 εκ. έναντι κερδών €10 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του εννιαμήνου του 2015 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 33,2% περιορίζοντας τις ζημιές σε €-7,5 εκ. έναντι  ζημιών  €-11,3εκ. το εννιάμηνο του 2014. 
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  διαμορφώθηκαν σε ζημιές €-8,8 εκ. το  εννιάμηνο του 2015 έναντι ζημιών €-11,4εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Πρόεδρος  του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κ. Ρίτα Σουβατζόγλου, δήλωσε:  

"Σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία με το επιχειρηματικό περιβάλλον να βάλλεται κυρίως από τις πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατάφερε να αυξήσει την λειτουργική του κερδοφορία, εδραιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον ιδιωτικό κλάδο παροχής υγείας.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ  προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου έχει επικεντρωθεί στην επιτυχή κεφαλαιακή θωράκιση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας παρά τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων και την υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου με απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση των συνεργειών εντός του Ομίλου. 

Σταθερός πυλώνας της στρατηγικής μας αποτελεί η συνεχής προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων να εξακολουθούν να παραμένουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας  και ο  Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην  υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς.

 Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»