Τις σοβαρές επιπτώσεις των μέτρων για το φάρμακο  που έλαβαν οι Κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, περιγράφει μελέτη του ΙΟΒΕ, τα σημαντικά σημεία της οποίας παρουσιάζει σήμερα το healthmag.gr. Η μελέτη «Οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία» καταλήγει στο δραματικό συμπέρασμα ότι τα μέτρα που λήφθηκαν με στόχο τη μείωση της δαπάνης, έπληξαν καίρια την ανάπτυξη, καθώς προκάλεσαν μείωση στο ΑΕΠ, αφού η επίδραση του κλάδου μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ. Επίσης εντονότερο είναι το αποτύπωμα στην απασχόληση καθώς οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 41%!

Ειδικότερα, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, η οικονομική ύφεση επηρέασε αρνητικά την επίδραση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας φαρμάκου στην ελληνική οικονομία. Η υποχώρηση της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (φαρμακαποθήκες και φαρμακεία) είχε αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους κύριους προμηθευτές, αλλά και στην κατανάλωση από τα νοικοκυριά
Σε όρους ΑΕΠ, η άμεση επίδραση το 2014 εκτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ , έχοντας υποχωρήσει κατά 371 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο του 2010. Λαμβάνοντας υπόψη τις έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις η συνολική επίδραση του κλάδου εκτιμάται στα 6,2 δισ. ευρώ  το 2014 από 8,7 δισ. ευρώ  το 2010. Ως ποσοστό, ωστόσο, του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, η επίδραση του κλάδου εμφανίζει μικρή διαφοροποίηση (3,5% το 2014 από 3,9% για το 2010).

Πτωτική είναι και η συνολική επίδραση στα συνολικά φορολογικά έσοδα, καθώς το 2014 εκτιμάται ότι ήταν χαμηλότερα κατά 142 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο του 2010, δηλαδή από 480 εκατ. ευρώ υποχώρησαν στα 383,3 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με τις θέσεις εργασίας, η άμεση απασχόληση στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φαρμάκου στην Ελλάδα το 2014 διαμορφώθηκε στις 26,1 χιλ. θέσεις εργασίας.  Το επίπεδο αυτό απασχόλησης είναι μικρότερο κατά 3,2 χιλ. ή -11% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010. Σημειώνεται πως ο αριθμός αυτός εμφανίζει μικρή διαφοροποίηση από το 2011 και έπειτα. Πιο έντονη είναι η κάμψη στη συνολική επίδραση του κλάδου στην απασχόληση η οποία το 2014 περιορίστηκε στους 87 περίπου χιλ. απασχολούμενους από 148 χιλ. το 2010. Η μείωση στην απασχόληση είναι έντονη εάν συμπεριληφθούν οι έμμεσες και οι προκαλούμενες επιδράσεις . Έτσι, η συνολική επίδραση από την παραγωγή και την εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων στο σύνολο των απασχολούμενων της χώρας υποχώρησε στο 2,5% το 2014 από 3,4% το 2010.

Προστιθέμενη Αξία

Σε όρους προστιθέμενης αξίας (λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων) τις εντονότερες διασυνδέσεις με τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φαρμάκου εμφανίζουν, διαχρονικά,  ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, οι υπηρεσίες εστίασης και διαμονής και το χονδρικό εμπόριο.
Εδώ να σημειώσουμε ότι ο κλάδος, παρά τις δραματικές επιπτώσεις της ύφεσης εξακολουθεί να δείχνει τη δυναμική του. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, κάθε αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον κλάδο κατά 1 ευρώ οδήγησε σε αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία κατά περίπου 3 ευρώ την περίοδο 2010-2014. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της ανάλυσης του ΙΟΒΕ , το οποίο έχει υπολογίσει τους  συνολικούς πολλαπλασιαστές δηλαδή τις έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις του κλάδου του φαρμάκου σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
Βέβαια ο πολλαπλασιαστής αυτό το 2014 έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με το 2010 καθώς από 5,06 κατέληξε στο 3,3, γεγονός το οποίο δικαιολογεί και  την υποχώρηση της επίδρασης του κλάδου στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, για το 2015 η κατάσταση λόγω της πολιτικής ανασφάλειας, των capital controls και κυρίως της διόγκωσης των χρεών, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Παράλληλα τα νέα μνημονιακά μέτρα, προδιαγράφουν ένα χειρότερο 2016.

Σκοπός της μελέτης
Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης του ΙΟΒΕ και για να κατανοήσουμε καλύτερα τα συμπεράσματα, σκοπός της μελέτης είναι: 
- Η ποσοτική εκτίμηση της συνολικής επίδρασης της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία για την πενταετία 2010-2014.
- Η επίδραση του γενικού αυτού κλάδου εκτιμάται με τη χρήση του υποδείγματος εισροών-εκροών του Leontief και βάσει του πίνακα εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας.
- H εκτίμηση της συνολικής επίδρασης γίνεται σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, ΑΕΠ, απασχόλησης και φορολογικών εσόδων.
- Προσδιορισμός των κλάδων που χαρακτηρίζονται από τις μεγαλύτερες διασυνδέσεις με την παραγωγή και τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων.
- Η συνολική επίδραση της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία η οποία αποτελείται από τρία σκέλη:
•Άμεση επίδραση: προκύπτει από τη συνολική τελική ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου.
•Έμμεση επίδραση: προκύπτει από τις διασυνδέσεις μεταξύ του υπό εξέταση κλάδου και των λοιπών κλάδων της οικονομίας.
•Προκαλούμενη επίδραση: προκύπτει από την καταναλωτική δαπάνη των εργαζομένων του κλάδου.
- Το οικονομικό αποτύπωμα ισούται με το άθροισμα των τριών αυτών επιδράσεων.
- Ο συνυπολογισμός της έμμεσης και της προκαλούμενης επίδρασης συνεπάγεται την εκτίμηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου.