Το Ελληνικό Δημόσιο, αναλαμβάνει την εξόφληση των δανείων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) που συνήφθησαν από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009. 

Πρόκειται για δάνεια συνολικού ύψους 242,5 εκ. ευρώ, τα οποία θα εξυπηρετηθούν μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 
Την ανάληψη του χρέους του ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε η Κυβέρνηση, μέσω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναλυτικά, πρόκειται για δύο δάνεια μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που συνήφθησαν στις 25.7.2008 ύψους 17,5 εκ. ευρώ (ΦΕΚ Β΄1461/24−07−2008) και 200 εκ. ευρώ στις 2.10.2009 (ΦΕΚ Β΄2100/09−09−2009) και ένα δάνειο μέσω της Τράπεζας Αττικής στις 11.9.2009 (ΦΕΚ Β΄1906/07−09−2009) ύψους 24 εκ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά, λήγουν τα έτη 2033 και 2034.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  ρυθμίζεται ο δανεισμός του ΚΕΕΛΠΝΟ ως εξής:
"2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της τρέχουσας, κατά την ως άνω ημερομηνία, τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συμβάσεις και διαδέχεται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από αυτές. Από την ίδια ημερομηνία, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κατά του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανεξόφλητες δανειακές απαιτήσεις τις διαγράφουν και τις μετατρέπουν σε απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου. 
3. Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των δανειακών συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου που έχουν υπογραφεί μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ και ΑΤΤΙΚΗΣ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν την 01/01/2016, εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις. 
5. Όπου στις ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται προσαύξηση του επιτοκίου με την εισφορά του ν. 128/1975 (A΄ 178), η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει. 
6. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 4.
7. Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων παραδίδονται από τους αρμόδιους φορείς που τις κατέχουν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις εξυπηρετεί μέχρι τη λήξη τους με τους όρους που αναφέρονται σε αυτές και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 4.".

Ολόκληρη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εδώ.