Προκήρυξη για τους νέους διοικητές νοσοκομείων και τους αναπληρωτές τους, ανά υγειονομική περιφέρεια, αναρτήθηκε στη "Διαύγεια" τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ως τις 19 Ιανουαρίου 2016 στις 3 το μεσημέρι.
Απαραίτητο προσόν των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, είναι το πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι τα εξής:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων Υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.
 • Τίτλοι σπουδών στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε Χώρες του εξωτερικού.
 • Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες Υγείας.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 • Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί πενταετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μία δεκαετία τουλάχιστον.
 • Επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησαν οι υποψήφιοι, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή τους.
 • Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
 • Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
 • Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας.
 • Ηλικία μέχρι 65 ετών.

Οι αιτήσεις
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή σε έως τρία Νοσοκομεία από τα αναφερόμενα στην παρούσα, τα οποία υπάγονται σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.
O κάθε υποψήφιος θα υποβάλλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειον. Περιφερειών που επιθυμεί. Η Υγειον. Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση, θα την διαβιβάσει και στην άλλη Υγειον. Περιφέρεια και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, εδώ.