Στενή παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των νέων διοικητών των νοσοκομείων, αποφάσισε η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της την περασμένη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ΕΕΜΥΥ, στις 19 Ιανουαρίου 2016 (ώρα 15:00) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, για τις 146 προκηρυχθείσες θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συνολικά μέχρι τρεις θέσεις, σε 1 ή 2 Υγειονομικές Περιφέρειες.

Η Εταιρία, προτίθεται να παρακολουθήσει στενά την όλη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και αξιοκρατικής επιλογής των νέων Διοικητών ώστε, ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα, να καθορίσει τις ενδεχόμενες μετέπειτα δράσεις και παρεμβάσεις της, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, ζητεί να γνωστοποιηθούν στην ΕΕΜΥΥ, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2016, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εκ μέρους μελών της. 

Η ηλεκτρονική γνωστοποίηση στο e-mail: info@eemyy.gr πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Αντίγραφο του υποβληθέντος βιογραφικού Europass και
2. τις Θέσεις για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον (Διοικητή ή Αναπλ. Διοικητή και Νοσοκομείο).

Το Αρχείο Υποψηφιοτήτων που θα δημιουργηθεί, θα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο της ΕΕΜΥΥ και θα αποτελέσει βασικό συγκριτικό στοιχείο, για την αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας της τελικής επιλογής Διοικητών και Αναπλ. Διοικητών, ανά νοσοκομείο.

Η ΕΕΜΥΥ διευκρινίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν αποβλέπει μόνο στην προστασία των ηθικών δικαιωμάτων και νόμιμων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της ΕΕΜΥΥ, αλλά στοχεύει στην αποτελεσματική και ασθενοκεντρική Διοίκηση των Κρατικών Νοσοκομείων, έναντι κάθε συντεχνιακής, κομματικής ή άλλης, ενδεχόμενης αναξιοκρατικής σκοπιμότητας.