"Πράσινο φως" για την πληρωμή των γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και λοιπών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, δόθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που παρατείνει τις ισχύουσες συμβάσεις ως τις 30 Ιουνίου του 2016.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επ. καθ. Σωτήρης Μπερσίμης, " με το άρθρο 26 της υπ΄ αριθμ. 184/Α/30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δόθηκε παράταση της ισχύος των συμβάσεων όλων των παρόχων υγείας έως τις 30/06/2016.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη η παράταση έως τις 30/06/2016, αφορά την ισχύ των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ των «ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, Πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί».

Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.

Οι συμβάσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της. Γ3γ/οικ.98494 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β ́2816).

Σε συνέχεια της ανωτέρω Πράξης «η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του ΕΟΠΥΥ συμβάσεων, παρατείνονται μέχρι τις 30/6/2016».

Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία".