Προθεσμία ως τις 16 Ιανουαρίου έχουν οι προμηθευτές σκευασμάτων ειδικής διατροφής, να στείλουν στον ΕΟΠΥΥ τα στοιχεία τιμολόγησης των προϊόντων τους, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η λίστα των ειδικών αυτών προϊόντων που αρχικά καταρτίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ επισημαίνεται πως ο οργανισμός αποζημιώνει σκευάσματα διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και συγκεκριμένα σύμπλεγμα βιταμινών ABDEK για κυστική ίνωση και σκευάσματα τα οποία περιέχουν συνένζυμο CoQ10 για μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα και σύνδρομο Down, όπως ορίζεται στην υπ’αρ.55471 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1561-21/6/13).

Παράλληλα, έχει θεσπισθεί ανώτατη τιμή μηνιαίας αποζημίωσης 400 ευρώ συν τον προβλεπόμενο ΦΠΑ, εκτός από τα τρόφιμα χαμηλής πρωτεΐνης (150 ευρώ για ηλικίες κάτω των 18 ετών και 100 ευρώ για ηλικίες άνω των 18 ετών) και τα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης (150 ευρώ για ηλικίες κάτω των 18 ετών και 100 ευρώ για ηλικίες άνω των 18 ετών). 

Σχετικά με τις τιμές αποζημίωσης, βάσει της προαναφερθείσας απόφασης, αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τιμές του προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών, όταν αυτή αναφέρεται στις τιμές του ελευθέρου εμπορίου του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (Α’ 66) ή εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ έχουν ορισθεί χαμηλότερες, κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 32 του ίδιου Νόμου. 

Συγκεκριμένα, από 19-11-12 έχει καταρτισθεί λίστα με τα είδη που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό, η οποία επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα με προσθαφαιρέσεις σκευασμάτων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται όσοι προμηθευτές των προαναφερθέντων ειδών έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (e-ΔΑΠΥ) να αποστείλουν, έως 16-01-16 (ημερομηνία Ταχυδρομείου ή αρ. Πρωτ.Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ) στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (άρθρο 8, παρ.4) στην οποία: 

α) θα τεκμηριώνεται ότι αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων - Τμήμα Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), με την επισύναψη στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φωτοτυπίας της αιτήσεως γνωστοποιήσεως εκάστου σκευάσματος στην παραπάνω Υπηρεσία του ΕΟΦ, 

β) θα αναγράφονται οι γραμμωτοί κώδικες (barcode) με τους οποίους τα εν λόγω σκευάσματα έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του eΔΑΠΥ και 

γ) οι τρεις χαμηλότερες τιμές του συγκεκριμένου είδους, με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη συσκευασία) κοστολογείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μία θα αφορά κράτος με ανάλογο πληθυσμό. 

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία της παραγράφου γ θα πρέπει να συμπληρωθούν σε τρεις στήλες και τα οποία θα προστεθούν στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει ήδη αποσταλεί από τους προμηθευτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidiki_diatrofi@eopyy.gov.gr προκειμένου τα είδη που εμπορεύονται να καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ

Εάν προμηθευτής τιμολογεί ή προτίθεται να τιμολογήσει στον ΕΟΠΥΥ προϊόν σε τιμή χαμηλότερη του Μέσου Όρου που προκύπτει από τις τρεις χαμηλότερες τιμές του είδους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περιλάβει στα δικαιολογητικά που θα καταθέσει στη Δ/νση Φαρμάκου κλειστό φάκελο με την προσφορά του.