Συγκροτήθηκε σε σώμα τo νέο Διoικητικό Συμβoύλιo της Ελληvικής Οδovτιατρικής Ομoσπovδίας, πoυ προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28ης Ιουνίου 2015 για τηv τριετία 2015-2018. 

Μετά την ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ, πρόεδρος επαναξελέγη ο κ. Αθ. Κατσίκης.
Το υπόλοιπο Δ.Σ. έχει ως εξής: Αντιπρόεδρος Α, Μαρία Μενενάκου, Αντιπρόεδρος Β, Βασ. Τσανίδης, Γενικός Γραμματέας Ι. Τζούτζας, Ταμίας Ανδρ. Τσούνης, ειδικός γραμματέας Φώτιος Τζέρμπος και μέλη οι κ.κ. Αδαμαντία Αντωνοπούλου, Αθ. Δεβλιώτης, Νικ. Δέδες, Νικ. Διασάκος, Σεραφείμ Καρακικές, Πάνος Μωραϊτης, Κων. Ουλής, Ιω. Τράπαλης και Αθ. Υφαντής.