Τεχνικές προδιαγραφές και μάλιστα με αιτιολογία καθιερώνει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, προκειμένου να "τρέξουν" οι διαγωνισμοί για τα νοσοκομεία, ζητώντας μάλιστα από τα τελευταία να συγκροτήσουν σχετικές επιτροπές στις υπηρεσίες τους.

Όπου υπάρχουν ήδη οι επιτροπές, προτείνεται η διευκόλυνση συμμετοχής των υπαλλήλων - μελών, όμως όπου διαπιστώνονται καθυστερήσεις, προβλέπεται η απομάκρυνση των μελών των επιτροπών που κωλυσιεργούν.

Η ολομέλεια της Επιτροπής, συνεδρίασε χθες και αποφάσισε την εισαγωγή των τεχνικών προδιαγραφών, γιατί από 1ης Απριλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστηµα λιγότερο των τριών µηνών από σήµερα, οι προµήθειες της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας και όλων των δηµοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται µε τακτικό διαγωνισµό, θα πρέπει να διενεργούνται µόνον βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, διαφορετικά ο διαγωνισμός δεν θα προχωρεί.

Αντίστοιχα, το μέτρο επεκτείνεται και από 1 Ιουλίου, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμόζονται στις προµήθειες της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κι όλων των δηµοσίων φορέων υγείας, οι οποίες διενεργούνται είτε µε απευθείας ανάθεση, είτε µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισµοί), είτε µε διαπραγµάτευση (µε ή χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης).

Η καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών, ομολογουμένως, πήρε ένα εξάμηνο περίπου, αφού η πρώτη συνεδρίαση για το θέμα έγινε στις 21 Ιουλίου πέρυσι και ακολούθησαν άλλες τρεις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΥ.

6 σημεία διαλόγου
Σύμφωνα με την απόφαση, συγκροτείται στην ΕΠΥ ή τους δημόσιους φορείς υγείας επιτροπή προδιαγραφών, όπου τα μέλη της κατόπιν διαλόγου θα καταρτίζουν κάθε φορά τις προδιαγραφές για τα υλικά τα οποία χρειάζονται. Η απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη -βάσει του διαλόγου των μελών- σε έξι σημεία:

1. Τα στοιχεία που της έχουν παραδοθεί από το Τµήµα Προδιαγραφών, Τιµών και Ποιότητας της ΕΠΥ εφόσον πρόκειται για επιτροπή της ΕΠΥ ή από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της αναθέτουσας αρχής ή της υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για επιτροπή δηµόσιου φορέα υγείας.
2. Τις διεθνείς παραδεδεγµένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 
3. Τις παραδοχές της επιστήµης. 
4. Την εµπειρία. 
5. Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 
6. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα ελάχιστα κριτήρια (μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετα κριτήρια αν από το διάλογο προκύψει σχετική ανάγκη) βάσει των οποίων η επιτροπή προδιαγραφών οφείλει να διαµορφώσει την τελική κρίση της ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που προτείνει στο όργανο που τελικά θα αποφασίσει. 

Η αιτιολογία τεκµηριώνει την σκοπιµότητα της επιλογής των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να περιλαµβάνει καταγραφή του προβλεπόμενου διαλόγου, μέχρι και των σκέψεων της επιτροπής προδιαγραφών που την οδήγησαν να επιλέξει τις συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα έναντι άλλων.

Η αιτιολογία επιβάλλεται να περιλαµβάνεται στην τελική απόφαση και μάλιστα γίνεται σύσταση να περιλαμβάνονται επίσης και οι σχετικές παραποµπές σε βιβλιογραφία, κείµενα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία θα ενσωµατώνονται ως παραρτήµατα του κειµένου της τελικής απόφασης. Οι παραποµπές  συµπληρώνουν την αιτιολογία χωρίς όμως να αναπληρώνουν την αιτιολογία, εφόσον αυτή λείπει. Μάλιστα, η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας και οι δηµόσιοι φορείς υγείας, εφόσον κρίνουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δεν είναι νόµιµα αιτιολογηµένες θα μπορούν να τις αναπέµπουν στην επιτροπή προδιαγραφών που τις συνέταξε, προκείµενου να καταγραφεί η νόµιµη αιτιολογία τους.

Προϋπόθεση της νοµιµότητας της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών είναι οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να είναι κατά το δυνατόν γενικές, ώστε να αποφεύγεται ο περιορισµός του ανταγωνισµού µέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριµένο προµηθευτή.

Στην τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών θα καταγράφονται και οι γνώµες των µελών μειοψηφίας. 

Οδηγίες
Για να αποφευχθεί χάσιμο χρόνου αφού οι προθεσμίες της 1ης Απριλίου και 1ης Ιουλίου είναι κοντά, πρέπει η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας και οι δηµόσιοι φορείς υγείας:

  • άµεσα να συστήσουν επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες και να ξεκινήσουν τη διαδικασία εκπόνησής τους που προβλέπεται στην εγκύκλιο. 
  • να διευκολύνουν υπηρεσιακώς τους υπαλλήλους τους που είναι µέλη επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών να µετέχουν ακωλύτως σε αυτές. 
  • χωρίς άλλο, να αντικαθιστούν πλήρως ή µερικά, τα µέλη των επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών που κωλυσιεργούν στο έργο τους.