Δυο συνεδριάσεις χρειάστηκε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για να αποφασίσει ότι πρέπει να θέσει προδιαγραφές στην απόφαση που χρειάζεται να πάρει, για τις ... προδιαγραφές που θα αποφασιστούν για τα φίλτρα και τις βελόνες αιμοκάθαρσης!

Μάλιστα για τον καθορισμό των προδιαγραφών αυτών, συγκρότησε τεχνική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει εντός τριμήνου.

Και όλα αυτά, παρά τις χθεσινές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για άμεση διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τα χαμηλής αξίας υλικά που έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων στους νεφροπαθείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Λήγουν οι προθεσμίες

Η ΕΠΥ, θεωρεί ότι "δεν προλαβαίνει", παρά το γεγονός ότι στις 21.2.2016, λήγει η 30ήμερη παράταση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για φίλτρα τεχνητού νεφρού και στις 31.3.2016, είναι το τελευταίο χρονικό όριο διακήρυξης τακτικού διαγωνισµού από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας. Έτσι στην τελευταία σχετική συνεδρίασή της σημείωσε πως παρά τις παραπάνω ημερομηνίες, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, "δεν συνιστά ασφαλές χρονικό διάστηµα για να προετοιµαστεί και να προκηρυχθεί τακτικός διαγωνισµός". 

Αναφέρεται δε, σε επιτακτικούς λόγους δημοσίου συµφέροντος, προκειμένου "οι τεχνικές προδιαγραφές φίλτρων τεχνητού νεφρού που θα εγκριθούν και οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές βελονών αιµοκάθαρσης να έχουν µακρά χρονική ισχύ, ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ως ενιαίες, επί µακρό χρόνο από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας και τους δηµόσιους φορείς υγείας". 

Έτσι, κρίνει ότι η νέα διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της εγκυκλίου επιτρέπει στην επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών, να εκπονήσει και να αιτιολογήσει µε ευχέρεια και επιστηµονική πληρότητα τις τεχνικές προδιαγραφές φίλτρων τεχνητού νεφρού και βελονών αιµοκάθαρσης. Και τούτο, διότι θα έχει αφενός υπόψη της υλικό τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων των προϊόντων και υλικών φίλτρων τεχνητού νεφρού και βελονών αιµοκάθαρσης όσων προµηθευτών ενδιαφερθούν να το αποστείλουν στο Τµήµα Προδιαγραφών Τιµών και Ποιότητας, αφετέρου δε επαρκή χρόνο, εντός τριµήνου από τότε που θα της παραδοθεί το υλικό αυτό. 

Η ΕΠΥ επικαλείται τη νομιμότητα για τις καθυστερήσεις και κρίνει ότι "επιβάλλεται για την τήρηση της νοµιµότητας να χωρήσει εκ νέου συγκρότηση της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών φίλτρων τεχνητού νεφρού και βελονών ... και εν συνεχεία να υπάρξει ανάρτηση της σχετικής πράξης, ... στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ". Και τούτο επειδή από πουθενά δεν προκύπτει ότι η απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας έχει αναρτηθεί, παρόλο που είναι κανονιστική πράξη, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η τεχνική επιτροπή

Και με δεδομένα τα παραπάνω, η ΕΠΥ αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής προδιαγραφών αποτελούμενη από τους : Γούµενο ∆ηµήτριο, Καθηγητή Ιατρική, ∆ιευθυντή Νεφρολογικού Κέντρου Π.Γ.Ν. Πατρών, ως Πρόεδρο και μέλη τους: Σκαλιώτη Χρυσούλα, Επιµελήτρια Β’, Νεφρολογικής Κλινικής ΓΝΑ Λαϊκό, Μητσόπουλο  Ευστάθιο, Επιµελητή Α’, Νεφρολογικής Κλινικής ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Ευστρατιάδη Γεώργιο, Καθηγητή Ιατρικής, ∆ιευθυντή Νεφρολογικής Κλινικής ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Στεφανίδη Ιωάννη, Καθηγητή Ιατρικής, Πανεπιστηµιακή Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝ Λάρισας, Συργκάνη Χρήστο, Συντονιστή ∆ιευθυντή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν. Βόλου, Σαρατσιώτη Ευσταθία, υπεύθυνη ∆ιασφάλισης της ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ, ∆αρεµά Μαρία, Επιµελήτρια Β’, Νεφρολογική Κλινική ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ, και Παρασκευοπούλου ∆έσποινα, Προϊσταµένη Γραφείου Προµηθειών ΓΝΑ Ιπποκράτειο ως γραµµατέα. 

Η επιτροπή καλείται να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων φίλτρων τεχνητού νεφρού και βελονών αιµοκάθαρσης, τις οποίες θα στείλει για έγκριση στην Ολοµέλεια της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας εντός τριµήνου.

Τελος, το Τµήµα Προδιαγραφών Τιµών και Ποιότητας της ΕΠΥ θα πρέπει να διερευνήσει τη διαδικασία εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για το σύνολο των υπηρεσιών αιµοκάθαρσης, ούτως ώστε αυτές να αποτελέσουν τη βάση διαγωνιστικής διαδικασίας µε αντικείµενο την αιµοκάθαρση ως ενιαία υπηρεσία.