Σαφάρι εσόδων για τον ΕΟΠΥΥ που περιλαμβάνει και ρύθμιση ανείσπρακτων clawback προηγουμένων ετών, προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου κ.α. διατάξεις".

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τους παρόχους υγείας του Οργανισμού και επιτρέπει συμψηφισμούς με τα οφειλόμενα και μετά τη λήξη των ετήσιων οικονομικών χρήσεων. Συγκεκριμένα αναφέρει πως «Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή και του προηγούμενου, ή και των επόμενων ετών».

Μάλιστα επαναφέρει τα ζητήματα ελέγχου, που αυτή τη φορά αφήνεται να εννοηθεί ότι ασκούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό (η παράγραφος για τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες ακολουθεί στον αρχικό νόμο), και εισάγει και πρόστιμο 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, μετά τον καταλογισμό της οφειλής η οποία έχει προκύψει ύστερα από έλεγχο. 

Η διάταξη αναφέρει: «Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5% της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο».

Οριστικές εκκαθαρίσεις
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, οι οφειλές προς τον Οργανισμό που δεν έχουν εκκαθαριστεί, αποτελούν στοιχείο δυσλειτουργίας του συστήματος υγείας ενώ ταυτόχρονα συσσωρεύονται και οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ. Ζητείται λοιπόν από τους παρόχους ρητή δήλωση παραίτησης από ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί, ενώ ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να επανέλθει με ελέγχους του στο μέλλον, για επιβολή προστίμων σε περίπτωση που διαπιστώσει μεταγενέστερα, οποιαδήποτε παράβαση. 

Με τη διάταξη, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εκτέλεσης δειγματοληπτικού ελέγχου, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των εκκρεμών διαδικασιών και να μπει μία νέα, αμετάκλητη αρχή στις σχέσεις του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους του.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, "α. οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 01.01.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του 5% του αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών κάθε παρόχου και κατ' ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση που κατά παραπάνω εκκαθάριση κάθε παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στην πράξη τελικής εκκαθάρισης.
β. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 του παρόντος. Εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του Ν. 4172/2013 (Α'167).
γ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει από τις υποβολές των παρόχων και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, προκειμένου με χρήση στατιστικής μεθοδολογίας να ελέγχει και να κατατάσσει, τους παρόχους του, σε κατηγορίες υπέρβασης, με βάση την απόκλισή τους από την τιμή αναφοράς και να επιβάλλει εκπτώσεις και ποινές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως απόκλιση νοείται η υπέρβαση του συνόλου των υποβολών συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή KEN ή συνταγογραφικής οδηγίας από την τιμή αναφοράς για δεδομένη χρονική περίοδο. Ως τιμή αναφοράς ορίζεται το μέσο ποσοστό ή ο μέσος αριθμός της συγκεκριμένης ιατρικής πράξη ή KEN ή συνταγογραφικής οδηγίας όπως υπολογίζεται από τα δεδομένα σε πανελλαδική βάση, για την ίδια χρονική περίοδο".

Ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω, παραπέμπεται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Καινούρια έσοδα
Σε ότι αφορά την αναζήτηση εσόδων από άλλες πηγές, η τροπολογία προσθέτει δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, περιουσίας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού κ.λπ.

Για πρώτη φορά γίνεται μνεία για αξιοποίηση των στοιχείων που τηρεί η ΗΔΙΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα η τροπολογία θέτει θέμα επεξεργασίας των στοιχείων για την αξιοποίηση εφαρμογών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας με το σήμα του Οργανισμού, ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για τους παρόχους υγείας κλπ.

Η σχετική διάταξη προβλέπει: «ι) έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού, την αξιοποίηση των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, την αξιοποίηση εφαρμογών σχετικών με την υγεία οι οποίες θα αναπτυχθούν στον ιστοτόπο του οργανισμού ή σε διασυνδεόμενους ιστοτόπους, την αξιοποίηση παροχής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, του σήματος του Οργανισμού, την μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παρόχων υγείας, την μεταφορά τεχνογνωσίας παροχής ελέγχων δαπανών υγείας βασιζόμενης σε στατιστική μεθοδολογία, την αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα υλικά του οργανισμού, την μεταβίβαση της αξίωσης των μη υπαιτίων ασφαλισμένων του εξ αιτίας τροχαίων ατυχημάτων, την αξιοποίηση συμβάσεων υπηρεσιών προς άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υγείας, την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού, την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς».

Αξιοποίηση προστίμων
Στην κατεύθυνση της εξεύρεσης πόρων, "αναβιώνει" ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΙΚΑ (υπενθυμίζουμε ότι το τμήμα του ΙΚΑ που αφορούσε τις παροχές υγείας έχει μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ) και με τη διάταξη δίνεται δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους υγείας, αλλά και ελέγχων δικαιολογητικών ή ελέγχων μέσω στατιστικής μεθοδολογίας.

Τα έσοδα από πρόστιμα, μάλιστα, ορίζεται με ποιόν τρόπο θα αξιοποιηθούν.
Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση:
α) ποσοστό 2% του ποσού,(μέχρι 4 εκ. ευρώ), διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ως bonus, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του καθώς και το βαθμό συμμετοχής του στο σχεδιασμό των νέων μεθοδολογιών ελέγχου και κατά τους ελέγχους,
β) ποσοστό 4%, (μέχρι 2 εκ. ευρώ), αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο,
γ) ποσοστό 4%, (μέχρι 4 εκ. ευρώ), χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη υποδομών σε νέες τεχνολογίες, για έλεγχο και εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και σε ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, ή και κτηριακές εγκαταστάσεις,
δ) ποσοστό 50% καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ των Δ.Υ.Πε. και
ε) ποσοστό 40% καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας, εδώ.