Περιθώριο μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου έχουν οι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ να υποβάλλουν τα τιμολόγια του μηνός Ιανουαρίου, με αφορμή τον νέο τρόπο εφαρμογής του rebate, μέσω e-Dapy.

Πρόκειται για το νέο τρόπο υπολογισμού του rebate, σε μηνιαία βάση ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από χθες, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ.

Βάσει των αλλαγών που έγιναν, ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τους παρόχους του (πλην φαρμακείων και φαρμακευτικών εταιρειών) ότι έχει ενσωματωθεί πλέον στο σύστημα e-dapy και προκύπτει αυτόματα το αναλογούν ποσό rebate για δαπάνες από Ιανουάριο του 2016 και εφεξής. 

Στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται θα πρέπει να αναφέρονται τα αντίστοιχα ποσά που προκύπτουν από τα πεδία της υποβολής του e-dapy και ειδικότερα: 
1. Ποσό υποβολής προ ΦΠΑ, 
2. Ποσό Rebate (που αναλογεί),
3. Τελικό Ποσό προ ΦΠΑ,
4. Αξία ΦΠΑ,
5. Τελικό Ποσό.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί ήδη η υποβολή της δαπάνης χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. Γι΄ αυτές, το rebate θα υπολογισθεί από τον ΕΟΠΥΥ (με τη διαδικασία που πραγματοποιείτο και τα προηγούμενα έτη) και το ποσό που θα προκύψει θα συμψηφιστεί με την εξόφληση μηνός Ιανουαρίου 2016.