Βαθμολογική και μισθολογική εξίσωση με τους γιατρούς το ΕΣΥ, πέτυχαν οι γιατροί του ΠΕΔΥ, ενώ ρυθμίστηκε και το θέμα των επιστημονικών υπεύθυνων στις μονάδες υγείας, με το νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε τα Σάββατο 20/2/2016 στη Βουλή. Δεν ρυθμίστηκαν όμως μια σειρά άλλα θέματα που είχε θέσει η Ομοσπονδία των γιατρών ΠΕΔΥ, η οποία ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει τη διεκδίκηση ικανοποίησης των αιτημάτων της.

Σε ότι αφορά τα θέματα που ρυθμίστηκαν, η ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ επισημαίνει ότι με το Άρθρο 38 Κατάταξη και μισθολογική αποκατάσταση ιατρών που μεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. 

1. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που µεταφέρθηκαν/µετατάχθηκαν, µε οποιοδήποτε νόµο, από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και 

β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που  μεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στις Δ.Υ.Πε. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. 
Αυτοί, κατατάσσονται σε βαθµό σύµφωνα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως εξής:

αα) µε συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ημερομηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθµό του Επιμελητή Β΄, 

ββ) µε συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και µέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθµό του Επιμελητή Α΄ και 

γγ) µε συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στο βαθµό του Διευθυντή. Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., όλοι οι παραπάνω λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόμενης και υπολογιζόμενης για τη βαθµολογική και μισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.

Επιστημονικά υπεύθυνοι στις πρωτοβάθμιες μονάδες
Με το Άρθρο 47 «Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας». Τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Υπεύθυνος για το Συντονισµό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται εκ των υπηρετούντων, µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Π.Ε. ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. ή οδοντίατρος µε βαθµό Διευθυντή και, εν ελλείψει αυτού, Επιμελητής Α΄ µε τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής του».

Τώρα, οι άμεσες προτεραιότητες της Ομοσπονδίας όπως τόνισε ο πρόεδρός της Παναγιώτης Ψυχάρης, είναι:

Το θέμα της επέκτασης του ωραρίου στις μονάδες ΠΕΔΥ, το θέμα της απλήρωτης εργασίας των γιατρών που επέστρεψαν με δικαστικές αποφάσεις μέχρι και 20 μήνες, το θέμα της ένταξης των υπηρετούντων με δικαστικές αποφάσεις σε προσωποπαγείς θέσεις, της επαναπρόσληψης των απολυμένων και των συμβασιούχων έργου, καθώς και το θέμα της ένταξης στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ των γενικών γιατρών με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής ΠΔ 38 (Πρόκειται για την ΟΔΗΓΙΑ 2005/36 ΕΚ 7.9.2015 ΣΕΛΙΔΑ L255/40).

Ο κ. Ψυχάρης πρόσθεσε πως "η Ομοσπονδία θα πιέζει καθημερινά μέχρι να επιλυθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και όλα τα εκκρεμή εργασιακά ζητήματα των γιατρών".