Με μια εγκύκλιο, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, επιχειρεί να αναστείλει την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων και μάλιστα αρμοδιότητας άλλου Υπουργού.

Αυτό επισημαίνει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Υγείας για την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, ότι η αναστολή του επιδόματος αυτού, ισχύει αναδρομικά από την 1.1.2016 και η κατάργηση που έχει θεσμοθετηθεί, αφορά το σύνολο των σχετικών διατάξεων και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων που καταργήθηκαν.

Για το λόγο αυτό η ΕΝΕ βρίσκεται σε αναμονή για την επόμενη λύση που θα δώσει ο υπουργός, καθώς την ακύρωση νομοθετικής διάταξης με υπουργική απόφαση, η Ένωση χαρακτηρίζει ως "θεσμικό ατόπημα".

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης επισημαίνει πως "Είναι γεγονός, ότι με την θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015 περιορίστηκαν οι δικαιούχοι του ως άνω επιδόματος.

Ειδικότερα, προβλέφθηκε η περικοπή του επιδόματος σε υπαλλήλους που τελούν σε άδειες συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Ευθύς αμέσως υπήρξε άμεση αντίδραση από την πλευρά της ΕΝΕ, προκειμένου να εκφρασθεί η έντονη δυσαρέσκεια του σώματος των νοσηλευτών για την περικοπή του επιδόματος σε υπαλλήλους που τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.

Ενόψει, ενδεχομένως, της αποδοκιμασίας αυτής ο Υπουργός Υγείας θέλησε να «θεραπεύσει» το πρόβλημα δυνάμει της υπ’αριθμ.πρωτ. 810/22-02-2016 εγκυκλίου, απευθυνομένης προς τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών. Με την ως άνω πρωτοφανή εγκύκλιο τους κάλεσε να «αναστείλουν» την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015, ώστε να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόμου 4024/2011.

Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθούν τα εξής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου 4354/2015, «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις (…)».  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 4354/2015, «Η έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 αρχίζει από 1.1.2016, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του». 

Εκ τούτων έπεται, ότι από την 1η-01-2016 προβλέπεται δια Νόμου η οριστική κατάργηση του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011, καθώς και των κατ’εξουσιοδότηση τούτου εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων. 

Σημειωτέον, δε, ότι όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις των άρθρων 18, 34 και 35 του Νόμου 4354/2015 εντάσσονται στο Κεφάλαιο Β΄ του εν λόγω Νόμου, που τιτλοφορείται «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

Κατά συνέπεια ευρισκόμεθα ενώπιον ενός εντελώς παράδοξου φαινομένου, ήτοι να επιχειρεί ο Υπουργός Υγείας, μέσω εγκυκλίου, να αναστείλει την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων και μάλιστα αρμοδιότητας άλλου Υπουργού ! 

Η μεθόδευση αυτή αποτελεί εν τοις πράγμασι μια ευθεία ανάμιξη της εκτελεστικής εξουσίας στο έργο της νομοθετικής εξουσίας, αναιρώντας την θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, επί της οποίας εδράζεται η έννοια του κράτους δικαίου. 

Η πρακτική αυτή αποδεικνύει την απίστευτη προχειρότητα, που καταλήγει σε θεσμικό ατόπημα, με την οποία επιχειρείται η αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων.

Ευελπιστώντας ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί άμεσα και ως αρμόζει, αναμένουμε για τις επόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργού Υγείας".