Ελπίδα για την βελτίωση της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να έχουν οι ασθενείς, αλλά και οι προμηθευτές των νοσοκομείων. Αιτία είναι η εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας, η οποία προβλέπει τη χρήση της συμφερότερης προσφοράς, αντί της φθηνότερης, που σήμερα εφαρμόζεται, και έχει ρίξει το επίπεδο των υλικών, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που εξαρτώνται από αυτά, στα Τάρταρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρόσφατες διαμαρτυρίες των νεφροπαθών Θεσσαλονίκης, τόσο για τα φίλτρα και τα είδη περιτοναϊκής κάθαρσης, όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία από γάντια μιας χρήσης που σκίζονται, "πεταλούδες" (βελόνες) για μεταγγίσεις που καταστρέφουν φλέβες πολυμεταγγιζομένων ασθενών κλπ.

Η ενεργοποίηση της σχετικής οδηγίας προβλέπεται να γίνει εντός του 2016, καθώς οι απευθείας αναθέσεις, συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειροι διαγωνισµοί), διαπραγµατεύσεις (µε ή χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης) λήγουν στις 30 Ιουνίου. Στο εξής, οι προμήθειες θα γίνονται με διαγωνισμούς βάσει των συμφερότερων προσφορών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΕΠΥ, τα άρθρα 67 και 68 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις, θέτουν ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, την πλέον συµφέρουσα -από οικονοµική άποψη- προσφορά, υπό την έννοια ότι η τελική επιλογή του αναδόχου αποτελεί την οικονοµικά καλύτερη λύση µεταξύ αυτών που προσφέρονται, η οποία µπορεί να εξακολουθεί να εκτιµηθεί στη βάση είτε της τιµής (στην ουσία κριτήριο χαµηλότερης τιµής), είτε του κόστους,  είτε της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής.

Επιπλέον, με το άρθρο 46 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, προσδιορίζοντας το µέγεθος και το αντικείµενο αυτών, και ως εκ τούτου να περιορίζουν τον αριθµό των τµηµάτων που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος αριθµός των τµηµάτων ανά προσφέροντα θα ορίζεται στην προκήρυξη. 

Επ΄ αυτού η 3573/2015 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δέχεται ότι είναι σύννοµο το προσυµφωνηµένο ποσοστό επιµερισµού της συνολικής αξίας των συµβάσεων.  

Αντίστοιχα, η 11/2015 γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ) κάνει δεκτό ως κατ΄ αρχήν σύννοµο το προσυµφωνηµένο ποσοστό επιµερισµού της συνολικής αξίας των συµβάσεων. Και με την ίδια γνώµη κάνει δεκτό, κατ΄ επίκληση νοµολογίας του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν επιτρέπεται, από άποψη ενωσιακού δικαίου, να επιβληθεί νοµοθετική ρύθµιση ούτε και κανονιστική διοικητική πράξη που θα επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές το οποιοδήποτε ειδικότερο κριτήριο επιλογής αναδόχου πέραν των ισχυόντων εναλλακτικών κριτηρίων της χαµηλότερης τιµής και της οικονοµικώς συµφέρουσας προσφοράς.  

Σε σχετική εγκύκλιό της με θέμα "Αποφυγή απευθείας ανάθεσης προµηθειών – ∆υνατότητα διενέργειας διαγωνισµών επί τη βάσει προσυµφωνηµένου ποσοστού επιµερισµού της συνολικής αξίας των συµβάσεων και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά

∆υνατότητα χρήσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από τους λοιπούς δηµόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε" η ΕΠΥ, επισημαίνει ότι οι δηµόσιοι φορείς υγείας οφείλουν:
1. να προγραµµατίζουν τις ανάγκες τους σε υλικά και υπηρεσίες, ούτως ώστε να διενεργούν τακτικούς διαγωνισµούς για την κάλυψη των αναγκών τους. Κατά συνέπεια, οφείλουν να καταφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προµήθειας υλικών και υπηρεσιών µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο νόµος το επιτρέπει.  
2. να λαµβάνουν υπόψη τους και να αξιολογούν κατά την εκπόνηση των προκηρύξεων των διαγωνισµών τους για την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών τη δυνατότητα να τους διενεργούν επί τη βάσει προσυµφωνηµένου ποσοστού επιµερισµού της συνολικής αξίας των συµβάσεων. 
3.  να λαµβάνουν υπόψη τους και να αξιολογούν κατά την εκπόνηση των προκηρύξεων των διαγωνισµών τους για την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών τη δυνατότητα να θέτουν ως κριτήριο κατακύρωσης, υπό το φως της οδηγίας 2004/18 (π.δ/γµα 60/2007), τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά άλλως, υπό το φως της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ, την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που δεν στηρίζεται αποκλειστικώς στην τιµή. 
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάµει της παλαιότερης διαδικασίας, δηλαδή της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ των αποφάσεων που ενσωµατώνονται στην εγκύκλιο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας «Ενσωµάτωση σε ενιαίο κείµενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί μπορούν να χρησιµοποιούνται πέραν της αναθέτουσας αρχής που τις εκπόνησε και από τις άλλες αναθέτουσες αρχές. 

Εποµένως, βάσει των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας και οι δηµόσιοι φορείς υγείας μπορούν να διενεργούν έως και την 31η Μαρτίου 2016 τακτικούς διαγωνισµούς (ανοικτούς ή κλειστούς),  και έως και την 30η Ιουνίου 2016 απευθείας αναθέσεις, συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρους διαγωνισµούς), διαπραγµατεύσεις (µε ή χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης) και προµήθειες  κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.