Τον κίνδυνο να κλείσουν αντιμετωπίζουν διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια και ιατρεία, εφόσον δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στις προδιαγραφές που είχαν καθοριστεί από το προεδρικό διάταγμα 84/2001.

Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Υγείας Πέτρου Γιαννουλάτου, γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση στην εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών (έχει ήδη προβλεφθεί επιτρεπόμενη απόκλιση της τάξης του 15% στις προδιαγραφές που ορίζει το σχετικό Π.Δ.) και τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις είχαν αρκετό χρόνο προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Μάλιστα προσθέτει, πως η τελευταία παράταση που είχε δοθεί και έληξε πέρυσι τον Ιούνιο, δεν αφορούσε τις προδιαγραφές, αλλά την αρχή που εκδίδει την άδεια λειτουργίας, καθώς η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε από τις περιφέρειες στους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε με αφορμή σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του υπουργείου Υγείας, σχετικά με την ανανέωση των παρατάσεων εφαρμογής του προαναφερόμενου Π.Δ. 84/2001.

Η εγκύκλιος αναφέρει πως με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 84/01 παρείχετο η δυνατότητα στους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. που λειτουργούσαν προ της εφαρμογής του Π.Δ. 84/01 να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές που αυτό έθετε, σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την έναρξη της ισχύος του.

Προκειμένου μάλιστα να διευκολυνθούν περαιτέρω οι φορείς που ήδη λειτουργούσαν, πέραν του ανωτέρω χορηγηθέντος χρόνου προσαρμογής, δίνονταν η δυνατότητα απόκλισης κατά 15% από τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Π.Δ/τος.

Με νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν την έκδοση του Π.Δ. 84/01, δόθηκαν συνεχείς και αλλεπάλληλες παρατάσεις, εκ των οποίων η τελευταία δόθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3846/2010 και έληξε την 11-11-2011. 

Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 δεν αφορούν σε νέα παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/01, αλλά θέτουν χρονικό περιθώριο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4316/2014, (ήτοι, καταληκτική ημερομηνία την 24-06-2015), προκειμένου να εκδοθούν νόμιμες άδειες/βεβαιώσεις λειτουργίας σε όσους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. δεν διαθέτουν. 

Άλλωστε, με την τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011, δεν επήλθε μεταβολή στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ, αλλά μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. από τις Περιφέρειες στους κατά τόπον Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους. 

Επομένως, η μόνη αλλαγή που επέφερε ο ανωτέρω νόμος αφορά στην αδειοδοτούσα Αρχή. 

Επίσης, ο τίτλος της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 4316/2014 «Παράταση προθεσμίας έκδοσης αδειών φορέων Π.Φ.Υ.» δεν σχετίζεται με το αντικείμενο και το περιεχόμενο αυτής, διότι με τον όρο «παράταση» νοείται η μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Α΄ του Π.Δ. 84/01 και όχι η νομιμοποίηση παρανόμως λειτουργούντων φορέων. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι, οι ιδιωτικοί φορείς Π.Φ.Υ. που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/01 ή δεν διαθέτουν νομίμως εκδοθείσα άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας, πρέπει να κλείνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 84/01 και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι όσοι φορείς διέθεταν άδεια λειτουργίας που είχε εκδοθεί προ της δημοσίευσης του Π.Δ. 84/01, όφειλαν έως τον Νοέμβριο του 2011, να έχουν προσαρμοστεί στις νέες προδιαγραφές και να εκδώσουν άδεια/βεβαίωση λειτουργίας βάσει των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Π.Δ. 84/01, τηρουμένων των αποκλίσεων και εξαιρέσεων που έχουν θεσπιστεί.

Συμπερασματικά, καμία παράταση πέραν της 11-11-2011 δεν έχει δοθεί για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ.84/01 και ουδείς λόγος υφίσταται για τα χορήγηση νέας παράτασης, δεδομένου ότι η πρακτική των παρατάσεων:
α) ακυρώνει στην ουσία την εφαρμογή του Π.Δ. 84/01, 
β) δημιουργεί διαφορετικών ταχυτήτων φορείς και συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων φορέων, 
γ) δημιουργεί σύγχυση και ανατρέπει κάθε προσπάθεια για ουσιαστικό έλεγχο της νομιμότητας των λειτουργούντων φορέων, και 
δ) δεν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. 

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του Π.Δ. 84/01 ήταν επαρκές για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος του Π.Δ. 84/01.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική εγκύκλιο, εδώ.