Μερικά μόνο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την αδειοδότηση φαρμακείων, από τις τελευταίες ρυθμίσεις του περασμένου Ιανουαρίου που προέβλεψαν τη δυνατότητα ίδρυσης αλυσίδων φαρμακείων, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός την περασμένη εβδομάδα.

Η τελευταία απόφαση ορίζει ότι "οι αιτήσεις για απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου κρίνονται αποκλειστικά και συνολικά βάσει των κριτηρίων, που προβλέπονται από την απόφαση της 29 Ιανουαρίου 2016, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά κατάθεσης αυτών".

Το θέμα του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για αδειοδότηση έχει απασχολήσει έντονα τις περιφέρειες, οι οποίες δεν ξέρουν τι να κάνουν από τη διατύπωση νόμων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν το θέμα.

Με την τελευταία απόφαση όμως, δεν λύνεται το πρόβλημα, αφού τρία στα τέσσερα κριτήρια αδειοδότησης λαμβάνουν υπόψιν τους τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων. Η μόνη διαφορά, είναι η έναρξη της προθεσμίας, για την οποία τελικά παρέχεται διευκρίνιση.

Έτσι, οι φαρμακοποιοί θα περιμένουν και νεώτερη διευκρινιστική εγκύκλιο για τα κριτήρια αδειοδότησης, καθώς οι διατυπώσεις διατηρούν την ασάφειά τους.

Συγκεκριμένα, η τελευταία απόφαση του υπουργού, αναφέρει ότι με την απόφαση του Ιανουαρίου, καταργείται διάταξη νόμου (παρ.1, άρθρου 3 του ν.1963/1991), η οποία προέβλεπε ότι "οι άδειες ιδρύσεως φαρμακείου χορηγούνται βάσει της ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή".

Η τελευταία απόφαση, συνεχίζει σημειώνοντας πως "Οι αιτήσεις για απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 1 του Ν.4272/2014 που αναφέρει: "Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο εκάστου έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν στο διαδίκτυο στις οικείες ιστοσελίδες τους τις υπάρχουσες, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και την 31η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, κενές θέσεις φαρμακείων".

Δηλαδή, αυτό που είναι βέβαιο από τη διατύπωση της απόφασης, είναι ότι οι αιτήσεις για αδειοδότηση των φαρμακείων θα έχουν ισχύ, μόνο εάν υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου και αν υποβληθούν μια ημέρα νωρίτερα, τότε είναι άκυρες.

Κατά τα άλλα, παραμένουν τα κριτήρια του νόμου του 1991, μαζί με την τελευταία προσθήκη που επιτρέπει αλυσίδες μόνο στα μέλη της Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας (ΟΣΦΕ).

Υπενθυμίζουμε ότι τα κριτήρια που καθιερώθηκαν με την απόφαση του περασμένου Ιανουαρίου είναι τα εξής: 
Α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή/και ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της ΟΣΦΕ, προτιμώνται οι φαρμακοποιοί ή/και οι ιδιώτες μη φαρμακοποιοί που αξιολογούνται με τα αυτά κριτήρια κατά το επόμενο β΄ εδάφιο και έπονται οι συνεταιρισμοί. 
Β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών − μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991, τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ των αιτούντων φαρμακοποιών και των δηλωθέντων από τους ιδιώτες ως υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου, φαρμακοποιών. 
Γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρμακοποιών, ως προς τη μεταξύ τους σειρά προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991. 
Δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης των δηλωθέντων από αυτούς υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου φαρμακοποιών, για τους οποίους εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991».