Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών και κέρδη προ φόρων αντί ζημιές παρά τα rebate και claw-back που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα, παρουσίασε το 2015 ο Όμιλος Υγεία.

Ο Όμιλος, παρουσίασε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2015, σημειώνοντας ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2015 και 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back), που τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.  

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2015, ανήλθε σε €220,3 εκ.  σημειώνοντας αύξηση 1,3% έναντι €217,5 εκ. το 2014. 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 86,8% και ανήλθαν στα €22 εκ. έναντι κερδών €11,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων    παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε  €2,5 εκ. έναντι  ζημιών €-8,5 εκ. το 2014. 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣΤα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  κατέγραψαν ζημιές 26,6 εκ. ευρώ το 2015 έναντι ζημιών 18,8 εκ. ευρώ το 2014. Οι συγκρίσιμες επαναλαμβανόμενες ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους  παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση  κατά 61,9%  διαμορφώνοντας τις ζημιές  σε   6,2 εκ. ευρώ το 2015 έναντι ζημιών 16,4 εκ. ευρώ το 2014.

Η πρόεδρος του Ομίλου
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Πρόεδρος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κ. Ρίτα Σουβατζόγλου, δήλωσε:

Παρότι το 2015 η οικονομική κρίση συνέχισε να βαθαίνει και  να επηρεάζει αρνητικά την ελληνική επιχειρηματικότητα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατάφερε, χάρη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, να επιδείξει αύξηση εσόδων και αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο. 

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ προσαρμόζουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, με γνώμονα την υγιή μας ανάπτυξη, προχωρώντας σε επιχειρηματικές κινήσεις  και  αξιοποιώντας, με μακροχρόνια στόχευση και προσήλωση, κάθε ευκαιρία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Οι βασικοί πυλώνες της επιχειρησιακής μας στρατηγικής είναι η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και η εφαρμογή των κατάλληλων μακροπροληπτικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουν τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία, την κεφαλαιακή ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία. 

Στο πλαίσιο της αποστολής μας, η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην κοινωνία, στους εργαζομένους μας, στο περιβάλλον και στην οικονομία, αποτελεί για τον Όμιλό μας βασική στοχοθέτηση, αναλαμβάνοντας συστηματικά πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας.

Προτεραιότητά μας παραμένει, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας  και ο  Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς. Παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.

Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η «MARFIN INVESTMENT GROUP».