Αλλαγή στον τρόπο ασφάλισης των παιδιών από τις ασφαλιστικές εταιρίες, προτείνει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, με επιστολή της στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τονίζοντας ότι ο τρόπος που γίνεται η ασφάλιση των παιδιών, σήμερα, συνιστά παραβίαση των προσωπικών τους δικαιωμάτων και ζητώντας από την Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλία για το θέμα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κώστας Νταλούκας και ο γενικός γραμματέας Δ. Φούσκας επισημαίνουν στην επιστολή τους ότι "H συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποδεικνύεται από τους μεγαλύτερους κινδύνους επέμβασης στην προσωπική σφαίρα και στην ιδιωτική ζωή του ατόμου, γι΄ αυτό, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα".    

Σε άλλο σημείο τονίζει: "Παραβίαση των προσωπικών δικαιωμάτων, αποτελεί η απαίτηση των ασφαλιστικών εταιρειών για την προσκόμιση πλήρους ιατρικού φακέλου προκειμένου να προβούν σε σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης παιδιών. Οι ασφαλιστές ζητούν από τους γονείς να τους παραδώσουν για να ελέγξουν τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους, προκειμένου να διαβάσουν ότι έχει γραφτεί για την υγεία ή το κληρονομικό των γονέων, την εγκυμοσύνη, τις παλίνδρομες κυήσεις ή την εξωσωματική της μητέρας, τα στοιχεία γέννησης του παιδιού και οτιδήποτε άλλο αφορά την υγεία του ή τα προσωπικά του δεδομένα. Παρόμοια εξ άλλου συνήθης τακτική είναι να ζητείται από τους ασφαλιστές η φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού". 

Σημειώνει μάλιστα πως "η διάταξη του άρθρου 9Α΄ του Συντάγματος το οποίο προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001 αναφέρει ότι «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει», έχει την έννοια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τόσο στο στάδιο της επεξεργασίας όσο και στο στάδιο της συλλογής. Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία, ως «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» θεωρούνται, εκτός των άλλων, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία. «Υποκείμενο των δεδομένων» δε, θεωρείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα ανωτέρω δεδομένα, όταν το υποκείμενο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί από αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα".

Επιτακτική προστασία
Οι κ.κ. Νταλούκας και Φούσκας τονίζουν πως "είναι δε τόσο επιτακτική η ανάγκη προστασίας ώστε θεωρήθηκε αναγκαία της «Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», ώστε για την επεξεργασία και συλλογή προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητη άδεια από την Αρχή αυτή. Τέλος, όταν η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αφορά θέματα υγείας, εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας".

Σε ότι αφορά την ασφάλιση σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, οι παιδίατροι επισημαίνουν ότι με το πρόσχημα ότι η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό του ατόμου προκειμένου να το ασφαλίσει, ζητούν από τους ιατρούς να συμπληρώσουν ιατρικές γνωματεύσεις που οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να ζητούνται στοιχεία που συνήθως δεν γίνονται σε ένα απλό τυπικό ιατρικό έλεγχο και που πολλές φορές φανερά εκθέτουν το ιατρικό απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως θα δείτε και στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Το πρόβλημα είναι ότι, οι ασφαλιστικοί πράκτορες δεν είναι εξουσιοδοτημένα άτομα για να χειρίζονται τις πληροφορίες αυτές, εκθέτοντας στο πλείστο των περιπτώσεων και σε μέγιστο βαθμό τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αυτών που ζητούν να ασφαλιστούν.

Κρίσιμα στοιχεία
Και η επιστολή καταλήγει: "Όπως είναι προφανές, αντιμετωπίζεται με απόλυτη προχειρότητα η διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών, καθώς από το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας και τα λοιπά ιατρικά παραστατικά, προκύπτουν πλείστα άλλα προσωπικά στοιχεία αυτών (παθήσεις, στοιχεία γονέων κλπ), μερικά εκ των οποίων για κάποιους από αυτούς μπορεί να αποτελούν και κρίσιμα απόρρητα προσωπικά στοιχεία. Εξάλλου ο ίδιος σκοπός μπορούσε να εξυπηρετηθεί με την προσκόμιση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες πιστοποιητικού υγείας του παιδιού το οποίο θα εκδίδεται από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί, προστατευομένου με τον τρόπο αυτό του προσωπικού απορρήτου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλούμε ως αρμόδιος φορέας να μεριμνήσετε για την αποδοχή εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών απλού ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, και τη θεσμοθέτηση είτε κατόπιν δικής σας έρευνας είτε αναθέτοντας σε εμάς προκειμένου να επεξεργαστούμε και σας προτείνουμε προς έγκριση, καταλλήλου πιστοποιητικού υγείας το οποίο θα διασφαλίζει τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, υπέχοντος του εκδίδοντος το πιστοποιητικό ποινικές ευθύνες για το περιεχόμενο αυτού. Επίσης προκειμένου να διαφυλαχτεί το ιατρικό απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε έτσι ώστε το κάθε ιατρικό πιστοποιητικό ή πληροφορία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, να παραδίδεται από τον ασφαλιζόμενο με συστημένη επιστολή, μόνο στον εξουσιοδοτημένο και συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία ιατρό και όχι στον ασφαλιστικό πράκτορα".