Το νοσοκομειακό clawback, αλλά και η ... διαδρομή των ελλείψεων, αναμένεται να ξεκαθαριστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την απόφαση του ΕΟΦ να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις πωλήσεις των φαρμάκων από τις φαρμακευτικές προς το σημείο όπου παραδίδονται.

Το σύστημα του ΕΟΦ εκσυγχρονίστηκε, εγκαταστάθηκε μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή την οποία πρέπει να εφαρμόσουν και οι φαρμακευτικές στα λογισμικά που χρησιμοποιούν, και μέσω αυτής, να καταθέτουν στον Οργανισμό τα τιμολόγιά τους με όλες τις λεπτομέρειες για κάθε παράδοση φαρμάκου που γίνεται.

Το νέο σύστημα ξεκινά να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου, και από την έναρξη λειτουργίας του, οι φαρμακευτικές θα ενημερώνουν το σύστημα με τα τιμολόγιά τους, εντός 48 ωρών. Για την χρησιμοποίηση του νέου συστήματος από την αρχή του χρόνου, ο ΕΟΦ έδωσε και μια διορία ενός 10ημέρου, ώστε να "περαστούν" στο σύστημα και τα τιμολόγια που έχουν κοπεί από την αρχή της χρονιάς.

Η όλη προσπάθεια βρίσκει σύμφωνη τη φαρμακευτική βιομηχανία της χώρας, η οποία όμως εκφράζει τον προβληματισμό της αν προλαβαίνουν οι εταιρίες να προσαρμοστούν στο νέο δεδομένο εντός 48 ωρών, κάτι που θεωρείται απίθανο, οπότε με επιστολή τους αναμένεται να ζητήσουν επέκταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι μετά το Πάσχα. Ο λόγος είναι καθαρά τεχνικός, καθώς σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη η εγκατάσταση και επαλήθευση λειτουργίας της εφαρμογής. Μάλιστα επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά ήδη δίνονται σήμερα, συγκεντρωτικά, σε επίπεδο μηνιαίων πωλήσεων, οπότε δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Εξάλλου για την νέα εφαρμογή οι εταιρίες είχαν ενημερωθεί και σε διαβούλευση που είχε προηγηθεί δεν είχαν εκφραστεί αντιρρήσεις.

Αντίθετα, βάσει των στοιχείων που ζητούνται θα μπορούν να γίνονται με ακρίβεια οι υπολογισμοί των rebate που επιβαρύνουν κάθε σκεύασμα, καθώς επίσης και του νοσοκομειακού clawback, το οποίο ταλανίζει τη φαρμακοβιομηχανία, καθώς δεν έχει συνοδευτεί η θεσμοθέτησή του από την εφαρμογή άλλων μέτρων που θα συγκρατήσουν τη φαρμακευτική κατανάλωση στα νοσοκομεία.

Το επόμενο βήμα του ΕΟΦ, είναι η πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος, ώστε να μην χρειάζεται κάν παρεμβολή  υπαλλήλου, ο οποίος θα "ανεβάζει" στην πλατφόρμα του ΕΟΦ  τα ζητούμενα στοιχεία. Τότε, οι συναλλαγές από τις εταιρίες, θα "περνούν" στο σύστημα του ΕΟΦ τη στιγμή που γίνονται, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο (real time).

Ας δούμε όμως τι προβλέπει η σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε χθες ο ΕΟΦ.
Η πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Κατερίνα Αντωνίου, σημειώνει ότι "Στα πλαίσια της βελτίωσης της παρακολούθησης της επάρκειας των φαρµάκων στην εγχώρια αγορά, και σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των Φαρµακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και τους Τοπικούς Αντιπροσώπους, καθιερώνεται Νέα ∆ιαδικτυακή Εφαρµογή υποβολής των στοιχείων των Πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση σε πραγµατικό χρόνο (real time).

Συγκεκριµένα : 

Α. Από 1η Απριλίου 2016, οι ΚΑΚ (ή οι Τοπικοί Αντιπρόσωποι) οφείλουν να δηλώνουν µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής τα παρακάτω στοιχεία και µόνον αυτά:  
1.    Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου Πώλησης των φαρµακευτικών προϊόντων   
2.    Barcode φαρµακευτικού προϊόντος   
3.    Αριθµός Παρτίδας   
4.    Ποσότητα (σε συσκευασίες)   
5.    Τιµή Πώλησης (αναγραφόµενη στο σχετικό τιµολόγιο, χωρίς ΦΠΑ, και πριν από τις εκπτώσεις)   
6.    ΑΦΜ πελάτη (προς τον οποίο εκδίδεται το Τιµολόγιο)   
7.    Ποσοστό Έκπτωσης REBATE   
8.    Πρόσθετη Έκπτωση   
9.    Αριθµός Σύµβασης (σε περίπτωση κατακύρωσης µετά από δηµόσιο διαγωνισµό) 
10.    Στην περίπτωση που πρόκειται για επιστροφή φαρµάκων, η ποσότητα δηλώνεται µε αρνητικό πρόσηµο (-).

Β. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής και την απλούστευση της αποστολής των στοιχείων στη βάση δεδοµένων του ΕΟΦ, παρέχονται στους ΚΑΚ τρείς εναλλακτικοί τρόποι υποβολής: 
1.    Καταγραφή των στοιχείων µέσω πληκτρολόγησης 
2.    ∆υνατότητα φόρτωσης αρχείου δεδοµένων Excel (csv) στο server του Οργανισµού 
3.    Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web service) µε τη χρήση των οποίων υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλονται τα στοιχεία από το λογισµικό της εταιρίας κατευθείαν στη βάση δεδοµένων του Οργανισµού. 

Μετά την είσοδο του χρήστη στο σύστηµα, δεξιά της οθόνης, µε την ενεργοποίηση του εικονιδίου µε το αγγλικό ερωτηµατικό (?) παρέχονται on line λεπτοµερείς Οδηγίες Χρήσης της εφαρµογής. Η εφαρµογή βρίσκεται εγκατεστηµένη στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, www.eof.gr, στη θέση: on-line Υπηρεσίες, «Νέο Σύστηµα Υποβολής Πωλήσεων Φαρµακευτικών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης». 
Η χρήση της εφαρµογής είναι απλή για τους χρήστες, και όµοια ως προς τη διαδικασία µε τις υπάρχουσες εφαρµογές του Συστήµατος του ΕΟΦ, που χρησιµοποιούν ήδη οι ΚΑΚ για να δηλώνουν άλλα στοιχεία ιχνηλασιµότητας φαρµάκων στον ΕΟΦ

Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο σύστηµα του ΕΟΦ το αργότερο εντός 48 ωρών από την έκδοση του σχετικού Τιµολογίου - ∆ελτίου Αποστολής. 
Προσοχή: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση των στοιχείων αυτών στο σύστηµα εντός της 48ωρης προθεσµίας από την έκδοση του τιµολογίου και όχι από τη χρονική στιγµή της αναφόρτωσής τους στο σύστηµα. Η σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλεται πλέον µόνο ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ, στη διεύθυνση: sales@eof.gr στο τέλος κάθε µήνα, και δεν κατατίθεται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ΕΟΦ

Γ. Προκειµένου να υπάρξει οµοιογενής συγκέντρωση στοιχείων για το έτος 2016, τα στοιχεία πωλήσεων που περιλαµβάνονται στο µέρος (Α) παραπάνω και αφορούν στους µήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2016, θα πρέπει να αναφορτωθούν µέσω αρχείου δεδοµένων Excel (csv) στο server του Οργανισµού µε τη χρήση της νέας εφαρµογής µέχρι και 10 Απριλίου 2016. 

Κάθε προγενέστερη Εγκύκλιος του ΕΟΦ µε την οποία ρυθµίζεται διαφορετικά η υποβολή των στοιχείων των πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση από τους ΚΑΚ (ή Τοπικούς Αντιπροσώπους) καταργείται".