Παγκόσμια ημέρα των Ρομά έχει καθιερωθεί η 8η Απριλίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική ταυτότητα και τους όρους ζωής τους, αλλά και την ανάγκη άρσης των κοινωνικών στερεοτύπων που τους περιβάλλουν. 

Όπως επισημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), οι Ρομά της χώρας μας είναι Έλληνες πολίτες, έχουν θεσμικά τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά η πρόσβασή τους στα αγαθά εμποδίζεται από τους περιορισμούς της χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής θέσης τους και των κοινωνικών στερεοτύπων.

Η χώρα μας, παρέχει μέσω των θεσμών κοινωνικών αλληλεγγύης μια σειρά από μέτρα για την στήριξή τους, στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών τους. Παρά ταύτα, για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας και της εξάρτησης, χρειάζεται να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις, ώστε οι νέοι Ρομά να ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και να διεκδικούν ισότιμα με τους υπόλοιπους νέους μια θέση στην κοινωνικο-οικονομική ζωή του τόπου.  

Για να δοθεί μια νέα ευκαιρία κοινωνικής ένταξης των Ρομά, είναι ανάγκη οι κρατικοί και μη κρατικοί θεσμοί, αλλά και ο κάθε πολίτης της ελληνικής κοινωνίας να στηρίξει την προσπάθεια της νέας γενιάς Ρομά να μορφωθεί και να δουλέψει: οι δάσκαλοι με την παιδαγωγική στήριξή τους, οι τοπικές κοινωνίες με την αποδοχή τους, οι εργοδότες με την εμπιστοσύνη τους και οι ίδιοι οι Ρομά με την αποφασιστικότητά τους να έχουν τα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον.

Η Ελλάδα με την Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά αναγνωρίζει την ανάγκη για θραύση του κύκλου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τους στηρίζοντας την πρόσβασή τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης. 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, δραστηριοποιείται στο συντονισμό των δημοσίων αρχών που αποφασίζουν για θέματα Ρομά ή παρέχουν υπηρεσίες προς αυτούς (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία κ.α.) με σκοπό την προώθηση λήψης θετικών μέτρων και αξιοποίησης θεσμών και πόρων για την ένταξή τους σε όλα τα επίπεδα. 

Ταυτόχρονα, είναι ανοικτό στη διαβούλευση με εκπροσώπους και μέλη της κοινότητας των Ρομά που θέλουν να καταθέσουν προβλήματα της καθημερινότητάς τους και να εισηγηθούν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ώστε να διαμεσολαβήσει προς στους αρμόδιους φορείς. 

Το ΕΣΕ συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τους Ρομά, καθώς και με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αρμοδιότητά του είναι η τεκμηρίωση με εξαμηνιαίες Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των ενεργειών που αφορούν στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά, καθώς η ένταξή τους αποτελεί στόχο των κρατών-μελών της.

Το Ε.Κ.Κ.Α. ως Εθνικό Σημείο Επαφής καλεί κάθε δημόσια αρχή και φορέα της κοινωνίας των πολιτών να διευκολύνει την πρόσβαση των Ρομά στα δημόσια αγαθά και την εξάλειψη στερεοτύπων που εμποδίζουν την κοινωνική τους ένταξη.