Το ποσό των 479 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει 82 δράσεις, φιλοδοξεί να αντλήσει από το ΕΣΠΑ το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Βέβαια ένα τέτοιο σημαντικό κονδύλι δείχνει να είναι ένας υπερφιλόδοξος στόχος, κάτι το οποίο παραδέχεται και η Ελληνική Κυβέρνηση, αφού σε πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Παναγιώτης Κορκολής ανέφερε ότι συνολικά περί τα 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δράσεις υγείας. Κι αυτά βέβαια, εφόσον η χώρα μπορέσει να ξεπεράσει τον κακό της εαυτό όσον αφορά στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. 

Σύμφωνα λοιπόν με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για τις «διεκδικήσεις» από το ΕΣΠΑ, το μεγαλύτερο τμήμα αφορά στην μεταρρύθμιση της Ψυχικής Υγείας. Επίσης το Υπουργείο έχει τονίσει ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν στην αναμόρφωση και την αναδιοργάνωση των δομών υγείας, καθώς από «κτίρια και υποδομές είμαστε υπερπλήρης», όπως σημείωσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης
Ειδικότερα το υπουργείο διεκδικεί να εντάξει στο ΕΣΠΑ, 15 δράσεις για την Ψυχική Υγεία, προϋπολογίζοντας τις σχετικές χρηματοδοτήσεις στα επίπεδα των 179 εκατ. ευρώ δηλαδή στο 38% της συνολικής αξίας των έργων που μεθοδεύονται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Από την άλλη μεριά, ενώ σημειώνεται πως από υποδομές είμαστε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο, το Υπουργείο, με βάση τη συγκεκριμένη παρουσίαση, θέλει να εντάξει, «Δράσεις Εξοπλισμού-Κτιριακά» αξίας 158,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 33% του συνόλου των διεκδικήσεων. 
Την ίδια στιγμή για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιχειρείται η ένταξη μόνο 4 δράσεων της τάξης των 23 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα επιδιώκεται η ένταξη έργου της ΗΔΙΚΑ, 2,6 εκατ. ευρώ για την «Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με 3,64 εκατ. ευρώ για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας» και επίσης δύο δράσεις μέσα από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας  αξίας 14,7 εκατ. ευρώ για «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσοκομειακές μονάδες για την ενίσχυση της κλινικής τους δραστηριότητας σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud computing)» και 3 εκατ. ευρώ για «Δράσεις Εξορθολογισμού των Δαπανών Υγείας». 

Σημαντική συμμετοχή στο ΕΣΠΑ διεκδικείται και για την υλοποίηση προγραμμάτων απεξάρτησης. Ειδικότερα υπάρχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος 13 δράσεις συνολικής αξίας χρηματοδότησης περί των 23,1 εκατ. ευρώ. 
Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία είναι η ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) όπου επιδιώκεται η ένταξη 17 σχετικών δράσεων με προϋπολογισμό περίπου 33 εκατ. ευρώ. Το Υπουργείο εδώ συνδυάζει τις δράσεις αυτές με την μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία και σημειώνει ότι «αν και υπάρχει αυξητική τάση στη δημιουργία νέων ΚΟΙΣΠΕ, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο θεσμός αυτός δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Έτσι εκπονείται σχέδιο περεταίρω ανάπτυξης των ΚΟΙΣΠΕ με στόχο την υποστήριξη του θεσμού, την περαιτέρω ανάπτυξή του και την προβολή του. Οι Συνεταιριστικές Δραστηριότητες αποτελούν για το Υπουργείο Υγείας δράση πρώτης προτεραιότητας, η οποία απαντά στις ανάγκες σε δυο επίπεδα: στο θεραπευτικό-αποκαταστασιακό και στο αναπτυξιακό. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου αφορά στην επέκταση του θεσμού και στους επονομαζόμενους "νέους χρονίους" ασθενείς. Το  πνεύμα της κοινοτικής ψυχιατρικής θεωρεί κρίσιμο τον παράγοντα "επαγγελματική αποκατάσταση" και στη βάση αυτή εργάζεται το Υπουργείο Υγείας». 
Επίσης για τις συνολικά 15 δράσεις που αφορούν στην πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου εντάσσεται και η ΗΔΙΚΑ και που επιδιώκεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, το Υπουργείο έχει συνολικά προϋπολογίσει περίπου 52 εκατ. ευρώ. Εδώ βέβαια υπάρχουν και 5 δράσεις για τις οποίες ο προϋπολογισμός είναι… μηδενικός. 

"Πρωταθλητές"

Παρατηρώντας πιο συγκεκριμένα τις δράσεις, βλέπουμε ότι τα περισσότερα κονδύλια, δηλαδή χρηματοδοτήσεις πάνω από 20 εκατ. ευρώ, οι οποίες διεκδικούνται είναι: στον τομέα της Ψυχικής Υγείας για την «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα Υγείας – Κατάρτιση» (22 εκατ. ευρώ), για δράσεις στον ίδιο τομέα στην Αττική (23,1 εκατ. ευρώ) και για κτίρια και εξοπλισμό συνολικά σε Μακεδονία – Θράκη περίπου 46 εκατ. ευρώ. 
Ακόμη από το σύνολο των δράσεων δεν εξαιρείται και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με δύο δράσεις, Δράσεις «Εξορθολογισμού των Δαπανών Υγείας (Εκπαίδευση & ενημέρωση Χρηστών)» και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας για ανώτατα και ανώτερα στελέχη» με 952 χιλ. ευρώ και 1,58 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

ΕΣΠΑ
Υπενθυμίζεται ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά:
Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας. Συνολικά προβλέπονται περίπου 25 δις. ευρώ εκ των οποίων τα 20 δις. ευρώ είναι ευρωπαϊκά κονδύλια.