Ο Ιωάννης Βρεττός, μέλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), δικηγόρος,  ορίστηκε ως σύνδεσμος (contact person) της ΕΠΥ στο πλαίσιο του έργου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) με θέμα «Αξιολόγηση των νόμων και των κανονισμών από άποψη ανταγωνισμού στην Ελλάδα» (Competition assessment of laws and regulations in Greece). 

Ο κ. Βρεττός θα εκπροσωπεί επίσης την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας στις ομάδες εργασίας που θα συσταθούν από τον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του αυτού έργου.

Αναπληρώτρια του κ. Βρεττού ορίστηκε η κ. Αργυρώ Μπαλώσου, υπάλληλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Απόστολος Κ. Σίνης