"Φωτιά στα μπατζάκια" της κυβέρνησης βάζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς με απόφασή του δέχεται ότι όλοι οι νοσηλευτές δικαιούνται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και μάλιστα αναδρομικά, τη στιγμή της διαπραγμάτευσης με την τρόικα. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από πέρυσι τον Ιούλιο.

Μάλιστα στη σχετική απόφαση η οποία αφορά τους νοσηλευτές που δουλεύουν στους δήμους και απασχολούνται στα προγράμματα "Μονάδες κοινωνικής μέριμνας" και "Βοήθεια στο σπίτι", ορίζει ότι η χορήγηση του επιδόματος και σε αυτή την κατηγορία νοσηλευτών, θα πρέπει να γίνει αναδρομικά από τις 24 Ιουλίου 2014, οπότε ίσχυσε η γενική απόφαση.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το επίδομα ξεκίνησε να καταβάλλεται το 2012, με εξαίρεση τους νοσηλευτές του "Βοήθεια στο σπίτι". Με νεώτερη κοινή υπουργική απόφαση, το επίδομα επεκτάθηκε και στους νοσηλευτές ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των ΝΠΙΔ των δήμων στις 24 Ιουλίου 2014 (ΦΕΚ 2012/Β').

Στις 4 Ιουνίου φέτος, έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), ορίζει ρητά ότι οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ηλικιωμένους κατ’ οίκον, πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ως εκ τούτο το ΓΛΚ θεωρεί ότι οι εν λόγω νοσηλευτές είναι δικαιούχοι του ανθυγιεινού επιδόματος κατηγορίας Α’ (150 ευρώ), από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης και εφεξής.

Η απόφαση

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας ανέλαβε να παρακολουθήσει την πορεία υλοποίησης της απόφασης αυτής, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξής:

"Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που απασχολούνται στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του εν λόγω επιδόματος καθορίστηκαν με τις ρυθμίσεις της αριθμ. 2/53212/0022/15-7-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2012/Β'/24-7-2014). Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του διατακτικού της ανωτέρω ΚΥΑ το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατηγορίας Α' καταβάλλεται μεταξύ άλλων και σε νοσηλευτές και νοσοκόμους των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Επιπλέον, στην παρ. 6 του διατακτικού της ως άνω ΚΥΑ ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος στο προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις τιθέμενες στο ως άνω σχετικό απόψεις του Υπουργείου σας, σύμφωνα με τις οποίες οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ηλικιωμένους κατ' οίκον πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας όπως προβλέφθηκαν στην ως άνω ΚΥΑ. η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι εν λόγω νοσηλευτές είναι δικαιούχοι του ως άνω επιδόματος κατηγορίας Α', σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν θέματι ΚΥΑ, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και εφεξής".