Σε μια ενδιαφέρουσα διευκρίνιση σχετικά με την επιβάρυνση των ιατρών από την καταβολή  Rebate και Clawback προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που τα σχετικά σημειώματα με  τις επιβαρύνσεις για το 2015 από τον ΕΟΠΥΥ έχουν παραδοθεί στους γιατρούς πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης και φυσικά αφορούν στο 2015, τότε αυτά τα κόστη υπολογίζονται κανονικά στα δηλωθέντα εισοδήματα. Συγκεκριμένα  αναφέρεται ότι εφόσον οι εκκαθαρίσεις του ΕΟΠΥΥ εκδόθηκαν σε χρόνο πριν από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογικού έτους 2015, δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν υπ’ όψιν τα στοιχεία αυτά, έτσι ώστε από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2015 να έχουν αφαιρεθεί τα ποσά claw back και rebate που αφορούν το έτος αυτό.
Ειδικότερα, όπως γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αρίθμ. ΔΕΑΦ/Α/ 1052893/ΕΞ/4.4.2016 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τον χρόνο φορολόγησης και τη φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ:
1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 και την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 ερμηνευτική εγκύκλιο των ως άνω διατάξεων, τίθεται ως γενικός κανόνας για τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994. Επίσης, σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιό μας, τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος ο χρόνος είσπραξής του, όπως οριζόταν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.
2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1113/ 2.6.2015 εγκύκλιό μας, οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με τον χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.
3. Επίσης, με την ΠΟΛ.1191/ 12.8.2014 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν 4172/2013, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.