Σειρά περιπτώσεων καταπάτησης των δικαιωμάτων των ασθενών, διαπιστώνει το υπουργείο Υγείας βάσει καταγγελιών που έχουν υποβληθεί είτε στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, είτε στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του 2014, στο Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών υποβλήθηκαν 126 έγγραφες καταγγελίες, από τις οποίες έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής οι 110 και από αυτές έχει διαπιστωθεί η καταπάτηση δικαιώµατος ασθενούς σε 26 περιπτώσεις (23,63%). Στο ίδιο τμήμα, έγιναν επίσης, 755 τηλεφωνικές καταγγελίες. 

Στα Νοσοκοµεία υποβλήθηκαν 1448 έγγραφες καταγγελίες, ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των 724 και από αυτές διαπιστώθηκε καταπάτηση δικαιώµατος ασθενούς σε 297 περιπτώσεις (41%).

Τα στοιχεία αυτά, που κατά μέσο όρο δείχνουν καταπάτηση των δικαιωμάτων των ασθενών σε ποσοστό της τάξης του 38%, παρουσιάζονται σε έγγραφο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού, με αφορμή την χθεσινή Ευρωπαϊκή ημέρα για τα δικαιώματα του ασθενούς.

Στο έγγραφο, καταγράφονται τα δικαιώματα των ασθενών, η νομοθεσία που καλύπτει τους ασθενείς για τα δικαιώματά τους, αλλά και οι κρατικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την τήρηση της νομοθεσίας και υποστήριξη των ασθενών στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνει την ανάληψη δράσης για ενηµέρωση - πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης /πολιτών, παιδιών, εφήβων, εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών υγείας και διάφορων κατηγοριών ευπαθών οµάδων πληθυσµού πολιτών, για την προάσπιση/διασφάλιση των δικαιωµάτων των ασθενών, την ισότιµη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης µε έµφαση στην αξιοπρέπεια των ασθενών. 

Παράλληλα προτείνει την επιµόρφωση επαγγελµατιών υγείας καθώς και στελεχών υπηρεσιών στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα που απασχολούνται σε δοµές και υπηρεσίες υγείας που αφορούν στην προάσπιση/διασφάλιση των δικαιωµάτων των ασθενών και ληπτών υπηρεσιών υγείας. 

Επίσης, ανάλογες δράσεις επιµόρφωσης προτείνει να υλοποιηθούν σε φορείς, Μονάδες Υγείας και Προγράµµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕ∆Υ, της Πρωτοβάθµιας Ψυχικής Υγείας σε υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες και τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην προάσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών και ληπτών υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο της ισότιµης διαβίωσης των πολιτών. Οι εν λόγω δράσεις, προτείνεται να αναπτυχθούν µε την συνεργασία τοπικών και περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, Επιστηµονικών Εταιρειών ή άλλων αρµόδιων επιστηµονικών και επαγγελµατικών Φορέων, Συλλόγων και Περιφερειακών Υπηρεσιών συναρµόδιων Υπουργείων κ.α., προκειµένου να επιµορφωθούν σε θέµατα που αφορούν στην προάσπιση/διασφάλιση και στο σεβασµό των δικαιωµάτων των ασθενών και ληπτών υπηρεσιών υγείας. 

Ενδεικτικά προτείνεται: 
•    Ανάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων µε οδηγίες, παροτρύνσεις και συµβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες οµάδες πληθυσµού, όπως γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες υγείας, κ.α. 
•    Ανάρτηση ενηµερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συµβουλών σχετικά µε τα δικαιώµατα των ασθενών και των ληπτών υπηρεσιών υγείας 
•    Αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συµµετέχοντα µέλη έχουν τη δυνατότητα να συζητούν, να µοιράζονται εµπειρίες και φωτογραφίες/video, µε στόχο τη διάχυση της πληροφορίας, Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η ανάπτυξη διαλόγου – κατάθεσης ερωτηµάτων προς φορείς υγείας, ή άλλους αρµόδιους φορείς σχετικά µε τους ανωτέρω θεµατικούς άξονες.

Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις και ενέργειες, προτείνεται οι επαγγελµατίες υγείας, να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκοµεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ, Πρωτοβάθµιες ∆οµές Ψυχικής Υγείας Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, ΟΤΑ, Συλλόγους, Μ.Κ.Ο./Α.µ.Κ.Ε. προσανατολισµένες στην προάσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο με τους φορείς και τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.