Σε διακανονισμό για την πληρωμή των εισφορών προχώρησε το ΤΣΑΥ, για να μπορέσουν να καταβάλλουν οι υγειονομικοί τις διαφορές εισφορών που έχουν προκύψει από αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης.

Σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού, οι υγειονομικοί μπορούν να καθυστερήσουν μία δόση, χωρίς να χάσουν το δικαίωμα της ρύθμισης, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν τη χαμένη δόση, μαζί με την επόμενη. Διαφορετικά επιβάλλονται όλες οι νόμιμες προσαυξήσεις και χάνεται και η ασφάλιση.

Αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο του ΤΣΑΥ, σημειώνονται τα εξής:

1. Για κάθε ασφαλισμένο που εντάσσεται στον ανωτέρω διακανονισμό θα εκδίδονται δύο ειδοποιητήρια (αντί του ενός) κάθε εξάμηνο. Τα πρώτα που θα αφορούν τη διαφορά ασφαλίστρου ενός εξαμήνου του παρελθόντος, θα λήγουν 31/5 και 30/11 των μελλοντικών χρόνων του διακανονισμού και τα δεύτερα που θα αφορούν τις τρέχουσες εισφορές θα εκδίδονται κανονικά όπως και των υπολοίπων ασφαλισμένων. 

2. Οι 8 εξαμηνιαίες δόσεις ορίζονται ως εξής. Σε κάθε μελλοντικό εξάμηνο θα εκδίδεται και θα πληρώνεται ειδοποιητήριο το οποίο θα αναφέρεται σε διαφορά ασφαλίστρου παρελθόντος εξαμήνου και συγκεκριμένα: 

  • το Α΄ εξάμηνο του 2016 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2011, 
  • το Β΄ εξάμηνο του 2016 πληρώνεται το Ά΄ εξάμηνο του 2012, 
  • το Α΄ εξάμηνο του 2017 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2012, 
  • το Β΄ εξάμηνο του 2017 πληρώνεται το Α΄ εξάμηνο του 2013, 
  • το Α΄ εξάμηνο του 2018 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2013, 
  • το Β΄ εξάμηνο του 2018 πληρώνεται το Α΄ εξάμηνο του 2014, 
  • το Α΄ εξάμηνο του 2019 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2014,
  •  το Β΄ εξάμηνο του 2019 πληρώνεται το Α΄ εξάμηνο του 2015.

3. Η καταβολή της πρώτης δόσης που αφορά το Β΄ εξάμηνο του 2011 θα πληρωθεί το Α΄ εξάμηνο του 2016 και θα πρέπει να καταβληθεί έως 31/5/2016. 

4. Ο διακανονισμός διατηρείται σε ισχύ όταν: 
α) καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές και 
β) Οι ανωτέρω αναφερόμενες δόσεις. 
Γίνεται ανεκτή καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης. 

5. Σε περίπτωση απώλειας των διακανονισμών για τους πιο πάνω λόγους, θεωρείται ο διακανονισμός ως μη γενόμενος για το υπόλοιπο του ποσού, το οποίο επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

6. Η ασφαλιστική ικανότητα δεν επηρεάζεται από το διακανονισμό και για τη χορήγηση της ή όχι δεν αναζητούμε την εξόφληση του δοσολογίου, το οποίο θεωρούμε ανεξάρτητο της ασφαλιστικής ικανότητας. 

7. Επί απώλειας του διακανονισμού, χάνεται και η ασφαλιστική ικανότητα, όταν ο ισχύον νόμος το προβλέπει.