Έκθεση για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας είναι υπό κατάρτιση στο υπουργείο Υγείας ύστερα από απανωτές συναντήσεις με παράγοντες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για προώθηση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας, με δεδομένο τον περιορισμό των πόρων που σήμερα είναι διαθέσιμοι.

Η έκθεση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου, ώστε στη συνέχεια να δοθεί στους εμπλεκόμενους φορείς, για να ξεκινήσει διάλογος σχετικά με το ποιά από τα πιο σύγχρονα μέσα που διαθέτει η τεχνολογία υγείας, θα είναι τελικά διαθέσιμα και στους Έλληνες πολίτες.

Οι εμπειρογνώμονες του Π.Ο.Υ. έφθασαν στη χώρα μας το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, και είχαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται με την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, έγινε:

  • μια γρήγορη εκτίμηση των σημερινών στοιχείων της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας που είναι διαθέσιμα στη  χώρα και τους βασικούς φορείς/ οργανισμούς που συμμετέχουν στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας,
  • διερεύνηση των εφικτών επιλογών για τη θεσμοθέτηση της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας στο μέλλον και
  • προκαταρκτικός διάλογος με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το δυνητικό ρόλο της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τις δαπάνες για την υγεία.

Από ελληνικής πλευράς, στις συζητήσεις μετείχαν η ηγεσία και παράγοντες από τις βασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, μέλη της Ομάδας Εργασίας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, η ηγεσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων και της Επιτροπής θετικού καταλόγου, καθώς και εκπρόσωποι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις αυτές και τα ευρήματα των συσκέψεων θα συμπεριληφθούν στην έκθεση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την πορεία του συστήματος υγείας τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνουμε ότι η δράση πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας συμφωνίας επιχορήγησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων στο ελληνικό σύστημα υγείας, ιδίως σε ότι αφορά τον πιο ευάλωτο πληθυσμό, αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας της χώρας μας.