Και λίστα προϊόντων  που το σύστημα υγείας θα προμηθεύεται με κεντρικές προμήθειες, εκτός από τα δύο δελτία τιμών φαρμάκων, τη λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων (θετική λίστα) και τη λίστα των μη αποζημιούμενων φαρμάκων (αρνητική λίστα), θα πρέπει να συντάξει άμεσα το υπουργείο Υγείας, βάσει του νέου συμπληρωματικού μνημονίου που υπογράφηκε στα μέσα της εβδομάδας.

Παράλληλα, εκτός από τις μειώσεις των τιμών φαρμάκων από τα δύο δελτία τιμών κατ΄ έτος με τη γενική ανακοστολόγηση, τώρα ζητείται να εισαχθούν συμφωνίες όγκου - τιμής  και επιμερισμού κινδύνου για περαιτέρω εκπτώσεις στις τιμές των φαρμάκων, ιδίως σε ότι αφορά τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία θα αποζημιώνονται ανάλογα με τη σχέση κόστους - οφέλους.

Οι στόχοι για τη χρήση δραστικής ουσίας στα φάρμακα παραμένουν στο 60% και 75% του όγκου στα νοσοκομεία και στο 40% και 60% εξωνοσοκομειακά, ενώ για το clawback που προβλέπεται να είναι μειωμένο κατά 30% φέτος και του χρόνου (με μέτρα ελέγχου του όγκου συνταγογράφησης), προβλέπεται έλεγχος της αποπληρωμής του ανά εξάμηνο.

Επιπλέον, για την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων προβλέπονται σειρά εκθέσεων για τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων, αλλά και των ιδιωτικών κλινικών, ακόμη και του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος υγείας, ανά μήνα ή  τρίμηνο κατά περίπτωση, ώστε να είναι ορατή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ολόκληρη η λειτουργία του συστήματος υγείας από τους δανειστές.

Και ενώ παράλληλα προβλέπεται "φρένο" στα επείγοντα περιστατικά που κάνουν χρήση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, γίνεται μνεία για πλήρη κάλυψη των ασθενών, όταν εφαρμοστεί το σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Αναλυτικά, ολόκληρο το κείμενο του συμπληρωματικού μνημονίου για τον τομέα υγείας έχει αναφέρει ότι "οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης των νοσοκομείων, την αύξηση των κεντρικών προμηθειών για τις προμήθειες νοσοκομείων, τη διαχείριση της ζήτησης για τα φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω τεκμηριωμένων ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, των έλεγχο των παρόχων υγείας του ιδιωτικού τομέα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικής παραπομπής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα που επιτρέπει τη διαμόρφωση οδών φροντίδας για τους ασθενείς". 
Και συνεχίζει:

I. Για την υποστήριξη του εξορθολογισμού των δαπανών, οι αρχές θα: 

α. λάβουν συγκεκριμένα μέτρα έως τον Δεκέμβριο του 2016 (και μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 αντίστοιχα), για την αύξηση: 
(i) του ποσοστού των κεντρικών προμηθειών στο 60% (και έως 80%), 
(ii) του μεριδίου προμηθειών των νοσοκομείων για φάρμακα με δραστική ουσία στα 2/3 (και σε 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. 
Αυτό περιλαμβάνει, ως ενδιάμεσο στάδιο, την κατάρτιση καταλόγου των προϊόντων που πρέπει να λαμβάνονται μέσω κεντρικών προμηθειών μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και τον καθορισμό της απαίτησης για τα νοσοκομεία για να λάβουν τα προϊόντα αυτά μέσω του κεντρικού συστήματος προμηθειών, εκδίδοντας μια εγκύκλιο τον Σεπτέμβριο του 2016. 

β. Παρακολουθούν την  πρόσβαση στην επείγουσα φροντίδα υγείας και την δημοσιοποίηση σχετικής έκθεσης κάθε έξι μήνες. Εάν χρειαστεί να θεσπιστούν μέτρα για τον έλεγχο και την αποθάρρυνση αδικαιολόγητης πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή επείγουσας περίθαλψης. 

γ.  Λαμβάνουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα ως το Δεκέμβριο του 2016, όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι η εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ των δαπανών για το 2017 και το claw back είναι μειωμένη κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου των δαπανών θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο και Δεκέμβριο του 2017. Έως το Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως απαιτείται, για να εξασφαλιστεί ότι η εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ των δαπανών για το 2018 και το claw back μειώνεται κατά τουλάχιστον ένα πρόσθετο 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η επίτευξη του στόχου των δαπανών θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του Δεκέμβριο του 2018. 

δ. Θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία της επιτροπής διαπραγματεύσεων για να αρχίσει να αναπτύσσει τις συμφωνίες όγκου - τιμών και επιμερισμού κινδύνου, όπως και Manage Entry Agreements, ιδίως για τα καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα από τον Ιούνιο του 2016.

ε. Θα δημιουργήσουν ένα κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας που θα καθορίζει ποιά προϊόντα θα αποζημιώνονται και υπό ποιές συνθήκες και συμφωνίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και με απόδειξη της βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Η πρόοδος προς αυτό το μακροπρόθεσμο στόχο  θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, Ιούνιο και Δεκέμβριο, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016. 

II. Για την υποστήριξη της διείσδυσης γενόσημων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για: 
α. τη βελτίωση της δομής κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ των οποίων σχετικά με τη διάρθρωση του κέρδους, από Δεκέμβριο 2016.
β. την προώθηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων μέσω δημόσιων εκστρατειών (μέχρι τον Ιούνιο του 2016).
γ. αναθεώρηση στους τρέχοντες στόχους συνταγογράφησης των γιατρών (έως το Δεκέμβριο του 2016).
δ. αύξηση του μεριδίου γενόσημων στα νοσοκομεία στο 50% μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 (και έως 60% μέχρι τον Ιούνιο του 2017).
ε. να αυξήσει το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων εξωτερικών ασθενών σε όγκο στο 40% από το Μάρτιο 2017 (και έως 60% μέχρι το Μάρτιο του 2018).

III. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές πρέπει: 
α. από τον Ιούνιο του 2016, να παραδώσουν ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή ετήσιων εξωτερικών οικονομικών ελέγχων των λογαριασμών των  νοσοκομείων, με την εφαρμογή να αρχίζει το 2017, και κάλυψη όλων των νοσοκομείων από το 2018. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016.
β. μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 να παραδώσουν ένα σχέδιο για να υιοθετήσουν DRG ή άλλο διεθνές πρότυπο κοστολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία και κάθε τρεις μήνες να καταγράφουν  την πρόοδο προς την υλοποίηση.
γ. από το Δεκέμβριο 2017 να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου συστήματος DRG ή εναλλακτικού συστήματος κοστολόγησης με όλα τα νοσοκομεία να καλύπτονται μέχρι τον Ιούνιο του 2018 (η πρόοδος θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016). Για το σκοπό αυτό, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. 

IV. Για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, οι αρχές θα φροντίσουν: 
α. Ο ΕΟΠΥΥ να πραγματοποιήσει συστηματικό μηνιαίο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών. Μια έκθεση σχετικά με την έκβαση του ελέγχου θα ανακοινώνεται κάθε έξι μήνες (από τον Δεκέμβριο του 2016).
β. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 να αναπτύξουν μια εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ανά ειδικότητα και βάσει αυτής να αξιοποιήσουν τους ιδιώτες παρόχους στις περιοχές όπου δεν επαρκεί ο δημόσιος τομέας (έως το Δεκέμβριο του 2016) και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο για τους ασθενείς ( η πρόοδος  θα αξιολογούνται ανά εξάμηνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016).
γ. Από τον Δεκέμβριο του 2016 να οριστικοποιήσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής παραπομπής στη δευτεροβάθμια φροντίδα, με προτεραιότητα για εκείνους που χρειάζονται διάγνωση και χειρουργική επέμβαση (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016), με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό αρχείο. Με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπών, θα αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής των ασθενών από τη θεραπεία, με στόχο τη μείωσή του στην πάροδο του χρόνου.
δ. Τον Ιούνιο του 2017 να αναπτύξουν ένα σχέδιο προέγκρισης των παραπομπών στους παρόχους του ιδιωτικού τομέα με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπομπών, το σύστημα των χρόνων αναμονής και τη χαρτογράφηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016. 

V. Μέσα από την περίοδο του προγράμματος, οι αρχές θα εφαρμόσουν: 
α. περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων, κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών τιμών-όγκου μέσω της επιτροπής διαπραγματεύσεων όπου είναι απαραίτητο 
β. ανάπτυξη πρόσθετων μέτρων για να περιορισθούν οι υπερβολικές δαπάνες για τις διαγνωστικές μεθόδους,
γ. πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σε θεραπείες με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους -οφέλους,
δ. ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης για θεραπείες με τις μεγαλύτερα αποτελέσματα θεραπείας - κόστους. Τα πρωτόκολλα αυτά θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  Η πρόοδος προς την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου θα αξιολογούνται ανά εξάμηνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο), αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016. 

VI. Ως συνεχείς - τρέχουσες δεσμεύσεις, οι αρχές θα: 

α. ενημερώνουν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και αρνητική λίστα βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην MD 2912 / Β / 30.10.2012 και τον σχετικό κανονισμό, σε ότι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης, και με τις τιμές στο επίπεδο των τριών χαμηλότερων της ΕΕ ή τη χαμηλότερη, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματευτούν εκπτώσεις ή συμφωνίες τιμών-όγκου.

β. δημοσιεύουν ανά εξάμηνο ένα δελτίο τιμών για τη μείωση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων (Μάιο και Νοέμβριο).

γ. εφαρμόζουν τα claw back κάθε έξι μήνες και διενεργούν τακτικούς ελέγχους.

δ. εφαρμόζουν και εισπράττουν εκκρεμή claw back (συνεχώς έως ότου εκκαθαριστούν) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, διαγνωστικά και ιδιωτικές κλινικές.

ε. αξιολογούν τα υφιστάμενα μέτρα για να φέρουν τις διαρθρωτικές δαπάνες, στα επίπεδα ανάλογα με τους στόχους του claw back σε κάθε τομέα, παρέχοντας εκθέσεις αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματά τους (σχεδιασμός, σχετική νομοθεσία, αποτελέσματα) (Ιούνιο και Σεπτέμβριο). 

ζ. συνεχίσουν να συλλέγουν σχετικά στοιχεία από τον ΕΟΠΥΥ και να δημοσιεύουν τακτικά με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα: 
- μηνιαίες εκθέσεις με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στους τομείς των φαρμακευτικών, διαγνωστικών και ιδιωτικές κλινικές (συμπεριλαμβανομένης της προόδου για το ανώτατο όριο δαπανών και clawback).
-μία μηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων
-μια τριμηνιαία έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων βασιζόμενη στις δραστηριότητες (εισροές, διαδικασίες, εκροές, αποτέλεσμα).
-ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων των νοσοκομείων με βάση δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης.
-ετήσια έκθεση για το ανθρώπινο δυναμικό ολόκληρου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο σχεδιασμού) με έμφαση στην ΠΦΥ.

η. τεκμηριώνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μητρώα για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαδικασίες διάγνωσης (διμηνιαία). 
θ. τεκμηριώνουν την πρόοδο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης (διμηνιαία).
ι. αναλαμβάνουν τακτικές και τεκμηριωμένες δημόσιες εκστρατείες για τα γενόσημα φάρμακα
ια. τεκμηριώνουν την πρόοδο προς τη συγκρότηση του κέντρου HTA

Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, συναφώς, και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 έως τον Δεκέμβριο του 2016. Για το σκοπό αυτό, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου αυτού θα αξιολογηθούν τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.