Οι αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού οδηγούν το υπουργείο Υγείας να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ιδίως στους χώρους διαμονής  προσφύγων και μεταναστών.

Με εγκύκλιο του υπουργείου που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης, επισημαίνεται στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας ότι εφόσον οι πρόσφυγες διαμένουν σε σκηνές σε ανοικτούς χώρους ή προκατασκευασμένες οικίες κ.λ.π, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.α.). 

Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία τους από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε φίδια, ποντίκια, αρθρόποδα, έντομα και άλλους διαβιβαστές ασθενειών.

Τονίζεται μάλιστα ότι για τις ενέργειές τους, οι περιφέρειες θα πρέπει να ενημερώνουν το υπουργείο Υγείας.

Υγιεινή διαβίωση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι χώροι διαμονής προσφύγων –μεταναστών θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υγιεινή διαβίωση, όπως: 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού 

Το πόσιμο νερό ως δημόσιο αγαθό και ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο μπορεί να διατεθεί ασφαλώς είτε μέσω δικτύου, εάν υπάρχει η δυνατότητα, είτε ως εμφιαλωμένου νερού, είτε με βυτία. Σε κάθε περίπτωση όμως η ποιότητα του νερού θα πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που το διέπει ( σχετ. 5,6,7). 

Για τη διασφάλιση υγιεινού τρόπου διάθεσης λυμάτων 

Η χρήση υφιστάμενων αποχωρητηρίων αλλά και η τοποθέτηση χημικών αποχωρητήριων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται και προστατεύεται η Δημόσια Υγεία. 
Ο αριθμός των συνολικών αποχωρητηρίων πρέπει να είναι ικανός, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες υγιεινής του συνόλου των ατόμων που θα τις χρησιμοποιούν και να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διάθεση των λυμάτων τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Θα πρέπει να προβλέπεται υπεύθυνος καθαριότητας. 
 Οι λεπτομέρειες για τα έργα υγιεινής καθορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την υγειονομική υπηρεσία, με βάση τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και με γνώμονα την προστασία της υγείας των ατόμων που διαμένουν και της δημόσιας υγείας γενικότερα.

Δυνατότητες ατομικής καθαριότητας κατά προτίμηση σε κοινόχρηστα λουτρά και πλύσης ιματισμού

Δοχεία συλλογής και μέσα αποκομιδής των στερεών απορριμμάτων 

Η τοποθέτηση δοχείων συλλογής απορριμμάτων και η εξασφάλιση των μέσων αποκομιδής των στερεών απορριμμάτων είναι επιβεβλημένα για την αποφυγή κινδύνου ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων για τη Δημόσια Υγεία, που μπορεί να προκληθούν από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. 

Εκτός από την αισθητική ρύπανση - επισημαίνει το υπουργείο -  η επί μακρόν παραμονή των απορριμμάτων συμβάλλει στην επιτάχυνση αύξηση του μολυσματικού φορτίου και στην εκδήλωση κινδύνων μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών παρουσία φορέων μετάδοσης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ( αέρας, έντονες βροχοπτώσεις κ.λ.π).

Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικού χαρακτήρα 

Τα απόβλητα που παράγονται από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, που ενδέχεται να παρασχεθούν σε πρόσφυγες και μετανάστες στους χώρους διαμονής, προσομοιάζουν στα απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων. Ο φορέας που παρέχει τις υπηρεσίες υγείας, σε συνεργασία με τον φορέα που διαχειρίζεται το χώρο, έχει την ευθύνη ορθής διαχείρισής των αποβλήτων, με τον ενδεδειγμένο κάθε φορά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, γενικότερα. 

Ασφαλής σίτιση - μετάδοση ασθενειών

Το υπουργείο παραπέμπει σε προηγούμενες εγκυκλίους σχετικά με το θέμα της ασφαλούς σίτισης των προσφύγων- μεταναστών, αλλά και για την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών από τους διαβιβαστές και τα πρόσθετα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται.

Κίνδυνος από ερπετά 

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία από δήγματα ερπετών. Προληπτικά σχετικά με τα σκευάσματα για την απώθηση φιδιών, σας γνωρίζουμε ότι αυτά είναι βιοκτόνα προϊόντα και ως εκ τούτου πρέπει να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγρ0τικής Ανάπτυξης. 
Λίστα με τα εγκεκριμένα απωθητικά υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον σύνδεσμο: (επιλογές "ερπετά" και "φίδια"). 

Σημειώνει επίσης, ότι για την αντιμετώπιση δηγμάτων από ερπετά ( π.χ. φίδια) διατίθενται κατάλληλα αντίδοτα (αντιοφικοί οροί). 

Τέλος επισημαίνεται ότι, επειδή το θέμα της εγκατάστασης των προσφύγων- μεταναστών είναι σε συνεχή εξέλιξη, θα πρέπει να γίνονται συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (υγειονομική υπηρεσία, οικείος ΟΤΑ, λιμενική αρχή, αστυνομική αρχή), με απώτερο σκοπό την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.