Με υπουργική απόφαση θα προχωρεί στο εξής η εξέλιξη των γιατρών του ΕΣΥ και χωρίς την παρέμβαση του διοικητή του νοσοκομείου, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και για την υιοθέτηση ενός ενιαίου τρόπου στις διαδικασίες εξέλιξης των γιατρών του ΕΣΥ.

Αυτό ορίζεται σε απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Σπ. Κοκκινάκη, στγην οποία αναφέρεται ότι το πρακτικό του Συμβουλίου Αξιολόγησης των υπηρετούντων ιατρών του Ε.Σ.Υ. που προβλέπεται στο Ν.3754/09, "συντάσσεται από το Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα και διαβιβάζεται εφεξής απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται πλέον η διαβίβαση του πρακτικού αυτού στο Διοικητή του Νοσοκομείου", προκειμένου να συζητηθεί στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης για το αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις  που αφορούν την αξιολόγηση προς εξέλιξη, όπως προέβλεπε το προηγούμενο έγγραφο από το 2009.

Η απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης προς εξέλιξη ιατρών Ε.Σ.Υ., όπως αποτυπώνεται στο σχετικό πρακτικό, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει την απαιτούμενη από το άρθρο 4 του Ν.3754/09 ειδική αιτιολογία, με συγκεκριμένη τοποθέτηση κάθε μέλους του, για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του γιατρού που έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα και την αξιολόγηση των προσόντων αυτών. Ιδίως σε ότι αφορά τον απαιτούμενο για την εξέλιξη χρόνο υπηρεσίας, θα πρέπει να προκύπτει σαφώς και αναλυτικά από το σχετικό πρακτικό ή από τα συνοδευτικά έγγραφα που έχουν ληφθεί υπόψη για τη λήψη της απόφασης (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εισηγήσεις κ.λπ.).