Σημαντικά νέες παραμέτρους εισάγει το τμήμα του 3ου Μνημονίου στον τομέα της υγείας συνολικά, θέτοντας μηχανισμούς ελέγχου σε κάθε στάδιο και κάθε διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή περίθαλψης στους ασθενείς.

Από τη χθεσινή διαπραγμάτευση επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του healthmag.gr σε ότι αφορά την επαναφορά του 5ευρου στα νοσοκομεία, την αλλαγή των διοικητών, την τιμολόγηση των φαρμάκων στο 50% και 32,5% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου με άρση της προστασίας για τα φάρμακα πριν το 2012, η κοστολόγηση των γενοσήμων με βάση τις τρεις φθηνότερες τιμές παραπέμφθηκε για αργότερα χωρίς να προσδιορίζεται πότε, τα ΜΗΣΥΦΑ παραμένουν ως έχουν, προβλέπονται συμφωνίες όγκου - τιμής για τα γενόσημα, διαγωνισμοί στα νοσοκομεία με δραστική ουσία για ενίσχυση της χρήσης γενοσήμων (παραμένουν οι τρεις προμηθευτές για να υλοποιηθούν τελικά οι διαγωνισμοί), μείωση των τιμών των ιατρικών εξετάσεων σε συνάρτηση με τα clawback και τις οροφές που θέτει ο ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις, μέτρα ελέγχου των ακριβών θεραπειών κλπ.

Οι νέες παράμετροι που τίθενται τώρα από το νέο Μνημόνιο, προβλέπουν κίνητρα στους φαρμακοποιούς για διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά, εισαγωγή των συμφωνιών τιμής - όγκου, εισαγωγή της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας με τη δημιουργία ειδικού φορέα, βελτίωση θεσμικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με νόμο και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ασθενών από τις αρχές, ηλεκτρονικός έλεγχος της πορείας του ασθενή μέσα στο σύστημα από την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι τις παραπομπές του, προκειμένου να φτάσει να νοσηλευτεί, με έμφαση στο χρόνο αναμονής για νοσηλεία.

Παράλληλα επανέρχεται η εφαρμογή του συστήματος των DRG's ή εναλλακτικού συστήματος, δημοσιονομικός έλεγχος στα νοσοκομεία ως το 2018, αλλά και χαρτογράφηση του δημοσίου συστήματος υγείας ως προς την ικανότητά του για κάλυψη των ασθενών, προκειμένου ανά περιοχή να αγοράζει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα υγείας ανάλογα με τις ελλείψεις - ανάγκες του.

Αναλυτικά το νέο Μνημόνιο σε ότι αφορά τον τομέα υγείας, προβλέπει τα εξής:

Υγειονομική περίθαλψη

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, ελέγχοντας τη δημόσια δαπάνη, ασκώντας διαχείριση στις τιμές φαρμάκων, βελτιώνοντας  το νοσοκομειακό μάνατζμεντ, αυξάνοντας τις κεντρικές προμήθειες των νοσοκομείων, ασκώντας διαχείριση της ζήτησης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αγοράζοντας υπηρεσίες υγείας από τον ιδιωτικό τομέα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα πληροφορικής, αναπτύσσοντας ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που επιτρέπει την διαμόρφωση μεθόδων περίθαλψης για τους ασθενείς
Οι αρχές ως προαπαιτούμενη δράση δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν τα προηγούμενα βασικά στοιχεία μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας. 
Ειδικότερα, θα 
α) τροποποιήσει το νόμο 4332/2015 για τον διορισμό των διοικητών νοσοκομείων
β) κατάργηση του  ΦΕΚ 1117/2015, με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων για ανάρμοστη συμπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων στη συνταγογράφηση και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ συνταγή 
γ) στην αποκατάσταση της πλήρους συνταγογράφησης με δραστική ουσία, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της εγκυκλίου 26225 / 04.08.2015 
δ) μείωση της τιμής όλων των εκτός πατέντας φαρμάκων στο 50 % και των γενοσήμων στο 32,5% της τιμής του πρωτοτύπου υπό προστασία πατέντας, κατάργηση των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονται ήδη στην αγορά το 2012
ε) Αποκατάσταση του εισιτηρίου 5 ευρώ για επισκέψεις στο νοσοκομείο
στ) καθιέρωση clawback για το 2015 στα διαγνωστικά και τις ιδιωτικές κλινικές και αποσύνδεση του clawback 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από αυτό του 2013.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 να επεκτείνει τα ανώτατα όρια  clawback στα διαγνωστικά κέντρα, τις ιδιωτικές κλινικές και τις φαρμακευτικές για τα επόμενα τρία χρόνια, και, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα 
α) εισπράξουν το clawback του πρώτου εξαμήνου του έτους από φαρμακευτικές, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές 
β) δημοσιεύσουν δελτίο τιμών φαρμάκων για μείωση των τιμών των φαρμάκων και ανακοστολόγηση ανά εξάμηνο, και  
γ) επανεξέταση και να περιορισμό των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων για να φέρει τις διαρθρωτικές  δαπάνες στους στόχους του clawback, το οποίο θα εισπράττεται ανά εξάμηνο.
Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως απαιτείται για να διασφαλίσουν ότι οι δαπάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με την οροφή του clawback, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων πρωτοκόλλων για τα ακριβά φάρμακα και τις νέες διαγνωστικές διαδικασίες. Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω οι τιμές των γενόσημων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις τρεις χαμηλότερες στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη χρήση των συμφωνιών τιμής- όγκου όπου είναι αναγκαίο. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, θα αναπτυχθούν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στις θεραπείες με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους - οφέλους. Οι αρχές πρέπει να θέσουν φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα.
Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (και μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 αντίστοιχα), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικών προμηθειών έως 60 % (και έως 80 %), το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων εξωτερικών ασθενών με όγκο έως 40 (και σε 60 % ), ενδονοσοκομειακή χρήση γενοσήμων φαρμάκων στο 50 (και σε 60 %) και προμήθεια από τα νοσοκομεία φαρμακευτικών προϊόντων με δραστική ουσία στα 2/3 (και σε 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Η διείσδυση των γενοσήμων θα πρέπει να υποστηρίζεται από περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων για τη διάρθρωση του κέρδους, από τον Αύγουστο του 2016.
Οι αρχές θα εισάγουν νέα φάρμακα στο θετικό κατάλογο βάσει των κριτηρίων ήδη έχουν θεσμοθετηθεί από το 2012, τα φάρμακα θα υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης, και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των τριών χαμηλότερων στην ΕΕ ή χαμηλότερα, εάν οι αρχές μπορούν να διαπραγματευτούν μια έκπτωση. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα ιδρύσουν κέντρο αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας  που θα ενημερώνει για την ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κατάλογο.
Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 θα παραδώσουν σχέδιο για την υιοθέτηση DRG ή άλλου διεθνούς προτύπου κοστολόγησης στα νοσοκομεία μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Από τον Δεκέμβριο 2017 θα εφαρμόσουν το νέο DRG ή εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Από τον Ιούνιο του 2016 θα παρουσιαστεί σχέδιο ετήσιου ανεξάρτητου δημοσιονομικού ελέγχου των νοσοκομείων, με την εφαρμογή να αρχίσει το 2017, και για επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία από το 2018. Για το σκοπό αυτό, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία [σε μηνιαία / τριμηνιαία] βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα αξιολογήσουν την ικανότητα του δημόσιου τομέα κατά περιφέρεια και κατά ειδικότητα και θα χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς φορείς παροχής ανά περιοχή και θα αναπτύξουν ένα νέο ηλεκτρονικό αρχείο για τους ασθενείς. Μέχρι τον Αύγουστο του 2016 θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής παραπομπής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για την παρακολούθηση του χρόνου αναμονής. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 οι αρχές θα αναπτύξουν ένα σχέδιο για προέγκριση της παραπομπής στους παρόχους του ιδιωτικού τομέα με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο του ασθενούς, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση του δυναμικού του δημόσιου τομέα. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη διαδρομή του ασθενούς στο σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) ιδίως για περιστατικά με τις μεγαλύτερες θεραπευτικές εφαρμογές και το μεγαλύτερο κόστος, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι αρχές θα παρακολουθούν εντατικά και θα εφαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και να ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, συναφώς, και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως προβλέπεται στο νόμο 4238 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Για το σκοπό αυτό, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.