Την τρίτη θέση στις καταγγελίες για διαφθορά και κακοδιοίκηση διεκδικεί σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 ο τομέας υγείας στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της  Έκθεσης του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) που παρέδωσε στον Πρωθυπουργό η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου.

Οι καταγγελίες για τα νοσοκομεία αφορούσαν περίπου το 10,8% των περιπτώσεων, φτάνοντας τις 42 από τις 389 καταγγελίες συνολικά.

Τα ευρήματα του ΣΕΕΔΔ

Η έκθεση περιλαμβάνει τα πεπραγμένα από μία σειρά ελέγχων που διενήργησαν  το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ). 

Αναλυτικά, από τις 462 επιθεωρήσεις του ΣΕΕΔΔ το 2015, το 4,13%  αφορούσε τον τομέα της Υγείας- Πρόνοιας. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, αναφέρεται η περίπτωση “νοµιµότητας σύναψης συµβάσεων µεταξύ του Αρεταίειου Νοσοκοµείου, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (αρ. ∆ιακήρυξης 1/2013) µε εταιρείες για την προµήθεια ραµµάτων, σε τιµές ανώτερες κατά 200-3500% αυτών του Παρατηρητηρίου Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)”, καθώς και η εξέταση καταγγελιών “αναφορικά µε τη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού φυσικοθεραπευτηρίου µε το ΙΚΑ για παροχή φυσικοθεραπειών προς τους ασφαλισµένους του, το οποίο ανήκει σε σύζυγο υπαλλήλου ΕΟΠΥΥ”.

Τα ευρήματα του ΣΕΥΥΠ 

Αντίστοιχα το ΣΕΥΥΠ, εξέδωσε 499 εντολές για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων, κατέληξε σε 234 πορίσματα και ξεκίνησε τη διερεύνηση περισσότερων από 100 υποθέσεων.    

Σύμφωνα με την έκθεση, οι "ράμπο της Υγείας" προχώρησαν σε ελέγχους σε δημόσια νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές για την διερεύνηση των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών, τη διαχείριση αποβλήτων τους, τον ενδεχόμενο χρηματισμό γιατρών ΕΣΥ και τη νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ

Από την πλευρά της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, διαπιστώθηκαν “διογκωμένες” χρεώσεις, εκτέλεση συνταγών φαρμάκων σε άτομα που δεν ζούσαν πια και εικονικές επισκέψεις ασθενών με χρέωση του ΕΟΠΥΥ. Όλα αυτά διαπιστώθηκαν από 267 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, σε 42 ιδιωτικές κλινικές, 102 γιατροούς, 50 φαρμακεία και 20 διαγνωστικά εργαστήρια, 14 ΚΑΑ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις υπερχρεώσεις ασφαλισµένων από τους παρόχους υγείας και στην παράτυπη χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων συνταγογράφησης από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορούν:

  • Φαρμακεία: Σε φαρμακείο διαπιστώθηκε εκτέλεση συνταγών φαρµάκων (παρεντερικής διατροφής) µετά το θάνατο των ασφαλισμένων και µε τη διαµεσολάβηση της προµηθεύτριας εταιρείας, χωρίς οι ασφαλισμένοι να έχουν επισκεφθεί το φαρμακείο.
  • Γιατροί:  ∆ιαπιστώθηκε ότι γυναικολόγος χρέωνε τον ΕΟΠΥΥ (από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2014) µε εικονικές επισκέψεις, συνταγογραφώντας παράλληλα εξετάσεις που δεν εκτελούνταν προκειμένου να δικαιολογήσει τις 200 επισκέψεις κάθε µήνα που χρέωνε στον ΕΟΠΥΥ.
  • Ιδιωτικές κλινικές - Κέντρα Αποκατάστασης: Σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, χρέωση ασθενούς µε ταινίες σακχάρου, ενώ δεν έπασχε από διαβήτη, αλλά και προβλήματα στις συνθήκες νοσηλείας και διαµονής των ασθενών.
  • Αναλώσιμα, σκευάσματα ειδικής διατροφής, ειδική αγωγή: Στην έκθεση σημειώνεται χαρακτηριστικά: “Η εικόνα που αποκόµισε ο έλεγχος ήταν: Εκπρόσωποι εταιρειών να κατακλύζουν ∆ηµόσια Νοσοκοµεία ή Ιδιωτικές Κλινικές, να συνεννοούνται απευθείας µε τους ιατρούς, να λαµβάνουν τα στοιχεία των ασφαλισµένων και τα βιβλιάρια τους και ο ασφαλισµένος να παραλαµβάνει «προϊόντα» χωρίς να γνωρίζει τι του έχει γράψει ο ιατρός, τι έχει εγκρίνει ο ελεγκτής και τι 183 παραλαµβάνει, µε την απευθείας διαµεσολάβηση του προµηθευτή και βέβαια δεν γνωρίζει τι έχει επιβαρυνθεί ο ΕΟΠΥΥ”.

Σε ό,τι αφορά τις ποινές, όπως γνωστοποιήθηκε από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, στο 76,92% των περιπτώσεων εκδόθηκε απόφαση επιβολής κυρώσεων και επιβλήθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια χρηµατικές κυρώσεις ύψους 1.143.728,22 ευρώ σε 33 φαρµακεία, 70 ιατρούς, 3 Ιδιωτικές Κλινικές, 3 ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια. Έγινε επίσης καταλογισµός ζηµίας στον ΕΟΠΥΥ για 23 συµβεβληµένους ιατρούς, και σε 16 περιπτώσεις για καταχρηστικές χρεώσεις Ιδιωτικών Κλινικών σε ασφαλισµένους. 

Τα έσοδα από τα επιβαλλόµενα χρηµατικά ποσά, εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ βάσει των διατάξεων του Κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή µέσω λογαριασµών που υποβάλλουν προς εξόφληση οι πάροχοι υγείας, µε τις διατάξεις του αρθρ. 80 του Ν. 3996/2011.