Εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων και μητρώο για τα είδη και τις ποσότητες αποβλήτων που έχουν παράγει, υποχρεούνται να τηρούνται στα νοσοκομεία άνω των 50 κλινών.

Αυτό ορίζεται σε πρόσφατη εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου προς τις υγειονομικές περιφέρειες.

Η σχετική νομοθεσία δεν είναι καινούρια, καθιερώθηκε το 2012, όμως τώρα εξειδικεύεται και επισημαίνεται ο τρόπος εφαρμογής της σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων που προκύπτουν από τα νοσοκομεία και την τελική τους διάθεση.

Στην εγκύκλιο εξειδίκευσης για τα νοσοκομειακά απόβλητα επισημαίνεται ότι:

- σε ότι αφορά τον κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων των νοσοκομείων που θεωρείται από τις υγειονομικές περιφέρειες, αποτυπώνεται η διαδικασία διαχωρισμού, συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των ΕΑΥΜ που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη Υγειονομική Μονάδα, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σε κάθε στάδιο διαχείρισης, καθώς και των διαδικασιών που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του (περιοδική εκπαίδευση και επανεκπαίδευση όλου του προσωπικού ανάλογα με τις αρμοδιότητές του, εσωτερικοί έλεγχοι κλπ).

- σε ότι αφορά το μητρώο που θα πρέπει να τηρείται από τις υγειονομικές μονάδες (νοσοκομεία), ορίζεται ότι αυτές θα πρέπει να τηρούν μητρώο για τα είδη και της ποσότητες αποβλήτων που παρήχθησαν, τον τόπο και χρόνο προσωρινής αποθήκευσης, τον τρόπο επεξεργασίας τους και τον τρόπο τελικής διάθεσης. Οι Υγειονομικές Μονάδες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν επιπλέον την υποχρέωση να καταρτίζουν ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων που παρήχθησαν το προηγούμενο έτος. Αυτή την έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζουν κάθε Φεβρουάριο στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η αδειοδοτούσα αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές), καθώς και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΠΥ). 

Σύμφωνα με την απόφαση, οι υγειονομικές μονάδες είναι αυτές που επιλέγουν τη μέθοδο επεξεργασίας των αποβλήτων τους, όμως οι μέθοδοι επιλογής πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την σχετική νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι από τις κατηγορίες που έχουν καθιερωθεί στις υγειονομικές μονάδες για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, προσδιορίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα ως εξής:

α. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά, τα οποία εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 (Μολυσματικό) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. 

β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα, τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 (Μολυσματικό) ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες (π.χ. τοξικό, καρκινογόνο, διαβρωτικό, εύφλεκτο κ.λ.π.) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. 

γ. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα, τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της ιδιότητας Η9 (μολυσματικό). 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, βασικό κριτήριο του οποίου για την κατάταξη των αποβλήτων ως προς την μολυσματικότητά τους, είναι το αν «η συλλογή και διάθεσή τους υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τη πρόληψη της μόλυνσης», ο διαχωρισμός των αποβλήτων σε μολυσματικά και μη θα πρέπει να υλοποιείται κατά την κρίση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου (θεράποντος ιατρού, Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων - σε αντιστοιχία και με τη διεθνή πρακτική) και με γνώμονα πάντα τα κριτήρια που τίθενται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.