Μέχρι τις 31 Αυγούστου, καλούνται οι νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία τους στο δημόσιο, μετά την έκδοση εγκυκλίου για το σχετικό προεδρικό διάταγμα 69/16 που δίνει τη δυνατότητα αυτή σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν απασχοληθεί σε παρεμφερές αντικείμενο στον ιδιωτικό τομέα.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), με αφορμή τις διευκρινίσεις που δίνονται σε νέα εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χριστόφορο Βερναρδάκη

Η εγκύκλιος αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων που σκοπεύουν να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης, και στην οποία σημειώνεται πως είναι ιδιαίτερα επείγουσα η κατάθεση σχετικών αιτήσεων ιδίως από τους προϊσταμένους, καθώς το Π.Δ. συνδέεται με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν. 4369/2016 και ιδίως στην επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση. Γι΄αυτό ζητείται από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα. 

Στην περίπτωση του τομέα υγείας, εφαρμογή μπορούν να βρουν στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4369/2016 (Α΄33)

Η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης.

Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως, όπως αποτυπώνεται στο χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από τη βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

Η προϋπηρεσία εντός δημοσίου τομέα που αναγνωρίζεται, αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία και δεν υπόκειται σε περιορισμό ως προς το ανώτατο χρονικό διάστημα που δύναται να αναγνωριστεί.
Η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 98 και στο Π.Δ. 69/2016:  δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία,  αναγνωρίζεται μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών πλήρους απασχόλησης,
Η απασχόληση αυτή, θα πρέπει να είναι συναφής ως προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν  αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων.

Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια του Π.Δ. αναγνωρίζεται: α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή η απασχόληση με έμμισθη εντολή β) η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.  Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει:
α) να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, 
β) να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν. 

Διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.